Печат

Позиция: Експерт „Организационно развитие“

Организация: „За нашите деца“

Краен срок за кандидатстване: 3 юни 2019 г.

Описание: Съдействa за управление на отношенията със стратегически важни организации, личности, експерти и лидери; Съдействa за стратегическото и оперативното планиране на фондацията; Координира стратегически за развитието на организацията проекти и др. 

Кандидатствай по тази обява: https://www.ngobg.info/bg/careers/4791-експерт-организационно-развитие.html

____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Логопед

Организация:  Фондация „Конкордия България“

Краен срок за кандидатстване: 1 юни 2019 г.

Описание: осигуряване на логопедични консултации на деца, изготвяне на оценки за логопедичен статус и индивидуални планове за работа; предоставяне на обратна връзка на родителите.

Кандидатствай по тази обява: https://www.ngobg.info/bg/careers/4781-логопед.html

____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Директор на детска градина

Населено място: Стражица

Институция: Специализирана администрация / Дирекция "Хуманитарни дейности", Общинска администрация - Стражица, Велико Търново

Описание: Организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитанието и цялостната адмнистративно-управленска и финансова дейност в детската градина

Краен срок кандидатстване: 31.05.2019 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62229

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Организация: Регионална здравна инспекция – Видин

Населено място: гр. Видин

Краен срок за кандидатстване: 27 май 2019 г.

Описание: „Главен експерт” в дирекция „Медицински дейности“ Контролира обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, както и упражнява контрол върху лечебните и здравни заведения на територията на областта в рамките на действащата нормативна база с цел осъществяване на държавната здравна политика на територията на област Видин.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62568

___________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Организация:  Агенция за социално подпомагане

Населено място: гр. Видин

Краен срок за кандидатстване: 27 май 2019 г.

Описание: Отговаря за правилното функциониране на информационните системи в рамките на РДСП. Дава становища и проекти за решаване на проблеми, засягащи дейността на РДСП в областта на информационните тихнологии.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62498

___________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Населено място: Брегово

Институция: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин / Дирекция "Социално подпомагане-Брегово" / Отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила - Брегово"

Описание: Организира, ръководи и отговаря за осъществяването на държавната политика в областта на образованието, възпитанието и цялостната адмнистративно-управленска и финансова дейност в детската градина

Краен срок кандидатстване: 28.05.2019 г. 17:30


Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62494

___________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконсулт

Организация: Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Видин / Дирекция "Социално подпомагане-Видин" / Отдел "Закрила на детето - Видин"

Местоположение: гр. Видин

Краен срок за кандидатстване: 28.05.2019 г. 17:30 ч.

Описание: Осъществява процесуалното представителство на АСП и ДСП в областта пред съдилищата по дела, по които е страна. Подпомага дейността на директора на дирекция „Социално подпомагане“ по Закона за закрила на детето, Закона за социално подпомагане, Закона за семейни помощи за деца и Закона за интеграция на хората с увреждания и за законосъобразното издаване на заповеди, сключване на договори, възлагане на обществени поръчки, когато директорът има статут на възложител по чл. 8, ал. 2 от ЗОП.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62553

___________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Старши експерт

Организация: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана / Дирекция "Бюро по труда" – Кула, Агенция по заетостта

Местоположение: гр. Кула

Краен срок за кандидатстване: 30 май 2019 г., 17:30 ч.

Описание: Индивидуална и групова работа с деца и родители; Обследване и психологически статус на насочените потребители; Участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания.

Кандидатствай по тази обява тук: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/40525  

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол"

Населено място: гр. Враца

Описание: Основна цел на длъжността „старши експерт по природни науки и екология“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието, чрез организационно-методическа дейност и чрез контрол на образователно-възпитателния процес в областта на учебните предмети човекът и природата (в прогимназиален етап), биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда. Извършва дейности по изготвяне на предложението за областта за държавния план-прием и за допълнителния план-прием, съгласуването им с финансовия орган, утвърждаването и тяхното изпълнение. Организира дейности по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми.

Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/12259

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция: Специализирана администрация / Отдел "Организационно-методическа дейност и контрол

 Местоположение: гр. Враца

Описание: Основната цел на длъжността „старши експерт по математика“ е да създаде условия за провеждане на държавната образователна политика на територията на областта, като подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на началника на регионалното управление на образованието чрез организационно-методическа дейност и контрол на обучението по учебния предмет математика.

Областите на дейност са свързани с координиране, организиране,  контролиране, анализиране и методическо подпомагане прилагането и изпълнението на државните образователни стандарти и на учебните програми, свързани с обучението по учебния предмет математика от пети до дванадесети клас в училищата и в центровете за подкрепа на личностното развитие на територията на съответната област. Организира дейностите по разработването и прилагането на областни, национални и общински стратегии и програми, имащи отношение към училищното образование по математика. Организира определените от нормативните актове дейности по провеждането на държавните зрелостни изпити по математика и националните външни оценявания по математика.

Краен срок за подаване на документи: 20.05.2019 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62392

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Организация/фирма: Главен социален работник
Специализирана администрация, Главна дирекция "Социално подпомагане", Регионална дирекция за социално подпомагане - Велико Търново, Дирекция "Социално подпомагане-Стражица", Отдел "Индивидуална оценка на хора с увреждания, социални услуги и социална закрила - Стражица", Агенция за социално подпомагане

Населено място: гр. Велико Търново

Описание:  Извършване на социална работа, изразена в предоставяне на социални и семейни помощи, целеви помощи за отопление, еднократни целеви помощи по ПМС, помощи на ветераните от войните, военноинвалидите и военнопострадалите, здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т. 5 и т. 9 от ЗЗО, изготвяне на индивидуални оценки на потребностите на хората с увреждания, осигуряване правата на хората с увреждания на финансова подкрепа и ползване на социални услуги, лична помощ или друг вид подкрепа съгласно потребностите, определени в индивидуалната им оценка, определяне на потребностите на гражданите и насочването им за ползване на социални услуги в общността или в специализирани институции, съобразно действащото законодателство. Подпомага дейността на началника на отдел ИОХУСУСЗ.

Краен срок за подаване на документи: 28.05.2019 г., 17:30 ч.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62556

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Институция, организация: 
Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Велико Търново / Дирекция "Социално подпомагане-Стражица" / Отдел "Закрила на детето - Стражица"
Агенция за социално подпомагане

Населено място: гр. Велико Търново

Описание: Осъществява практическа дейност по закрила на детето на общинско ниво. Пряка работа с деца и семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа. Пряка работа с деца в риск и с техните семейства. Партньорство с други институции и организации, по проблеми свързани със закрилата на децата. Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.

Краен срок за кандидатстване: 28.05.2019, 17:30 ч.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62565

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Организация: „За нашите деца“

Краен срок за кандидатстване: 23 май 2019 г.

Описание: Дизайн на грамоти, картички и други материали. Опит с Illustrator и/или друга програма за обработване на текст и изображения; Изготвяне и редактиране на текстове на български и английски език. Превод; Актуализиране на Salesforce базата и др. 

Кандидатствай по тази обява: https://www.ngobg.info/bg/careers/4789-стажант-корпоративна-социална-отговорност.html

___________________________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Психолог

Организация: „Конкордия България“

Краен срок за кандидатстване: 17 май 2019 г.

Описание: Индивидуална и групова работа с деца и родители; Обследване и психологически статус на насочените потребители; Участие в екипни срещи, супервизии и обсъждания.

Кандидатствай по тази обява тук: https://www.ngobg.info/bg/careers/4785-психолог.html

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Директор на дирекция

Институция: Обща администрация / Дирекция "Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, транспорт и чистота", Общинска администрация - Свищов, Велико Търново

Описание: Ръководи и организира дейността на дирекцията; организира,

координира и ръководи дейността на общината по въпроси, свързани с транспорта и чистотата; планува и организира отбранително-мобилизационната подготовка на общината.

Краен срок за подаване на документи: 14.05.2019 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62332

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция: Специализирана администрация / Главна дирекция "Автомобилна инспекция" / Областен отдел "Автомобилна администрация" - Видин

Местоположение: гр. Видин

Описание: Провеждане на изпити за правоспособност за управление на МПС, ADR, водачи на лек таксиметров автомобил, професионална компетентност. Приема, обработва, изготвя, систематизира, съхранява и отчита документи, образци на документи и бланки за документи във връзка с дейността на отдела. Извършва проверки на учебните центрове за обучение на водачи на МПС. Изготвя, ползва, поддържа и актуализира бази данни с информация относно осъществяването на административната дейност на областния отдел. Извършване на проверки за законосъобразното осъществяване на дейностите, обект на контрол от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, съгласно действащите нормативни актове. Съставяне на протоколи за извършените проверки, съставяне на актове за установяване на административно нарушение при констатирани нарушения.

Краен срок за подаване на документи: 08.05.2019 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/62226

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Организатор хотелско настаняване и хотелско домакинство

Организация/фирма: Тангра 3 - ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  Изготвя прогнози за заетостта с цел планиране на необходимия персонал и консумативи; контролира цялостната дейност в рецепцията; организира хотелското домакинство след заминаването на гостите; контактува с гостите, проучва удовлетвореността им от ползваните услуги и др.

Дата на публикуване: 3.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4840910

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Организация/фирма: „Фамилекс“ ООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  Създава и поддържа регулярни контакти с търговските партньори; Поддържа и разширява мрежата от търговски обекти; Следи доставките, реализираните продажби и плащанията;  Договаря търговските условия с поверените му клиенти и др.

Дата на публикуване: 3.05.2019

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4841081

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Служител в автомивка

Организация/фирма: Денивер ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание: Почистване и измиване на транспортни средства,както пране на салон на автомобили полиране на купе и др.

Дата на публикуване: 3.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4840766

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Рецепционист

Организация/фирма: Семеен хотел „Тангра“

Населено място: гр. Видин

Описание: посрещане, настаняване и регистриране гостите на хотела; работа по стандарти на хотела; приемане на резервации, тел. обаждания и др.; работа със специализиран софтуер и касов апарат;

Дата на публикуване: 3.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4840913

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант

Организация/фирма: „Сава 21“ ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  продавач-консултант

Дата на публикуване: 2.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4838380

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Кинооператор

Организация/фирма: кино „Лукс“

Населено място: гр. Видин

Описание:  кинооператор на пълен работен ден

Дата на публикуване: 2.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4840068

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Складов работник Хранителни стоки

Организация/фирма: Импулс Комерс ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  Товаро-разтоварна дейност на хранителни стоки и изпълнение на заявени поръчки.

Дата на публикуване: 2.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4837482

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Помощник кухня

Организация/фирма: Импулс ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  помощник кухня

Дата на публикуване: 2.05.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4837073

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Складов работник

Организация/фирма: Импулс ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание: товаро-разтоварна дейност; изготвяне на поръчки; обща работа в склада на фирмата; приемане и предаване на стока; подреждане на стоките в склада.

Дата на публикуване: 30.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4833352

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант

Организация/фирма: „Българска книга“ – 97 ООД

Населено място: гр. Свищов

Описание: кандидати с опит в търговията се считат за предимство

Дата на публикуване: 30.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4834022

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант

Организация/фирма: „Марико“ ЕООД

Населено място: гр. Свищов

Описание: Специалисти в продажбите в следните сектори – домашни потреби и осветлени, градинска и битова техника, аудио-видео и компютърна техника. Събиране на информация за характеристиките на стоките и потребителското търсене. Подобряване на демонстрацията на стоките, техническо осъществяване на продажбата

Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4830908

 ________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач консултант

Организация/фирма: Хранителен магазин „СЕЛЕО“

Населено място: гр. Свищов

Описание: Продавач-консултант на две смени.

Дата на публикуване: 24.04.2019

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4829610

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант Финанси

Организация/фирма: Алианц България

Населено място: гр. Видин

Описание:  Продажба на застрахователни и финансови услуги; консултиране на клиентите и изграждане на дългосрочни взаимоотношения и др.

Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4831098

________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Агент продажби

Организация/фирма: DekaEksi LTD

Населено място: гр. Видин

Описание:  Агент продажби на интернет реклама и сайтове, на изходяща линия в офиса на фирмата в гр. Видин на пълен работен ден.

Дата на публикуване: 24.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4829744

________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Стажанти за отдел уеб разработки

Организация/фирма: Декаекси ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  Стажантската програма има за цел да обучи студенти и/или ученици, които искат да развият своите лични и професионални умения. С най-активните и талантливи стажанти ще бъде обсъдена възможността за назначаване на постоянен трудов договор, след успешно приключване на стажантската програма.

Дата на публикуване: 24.04.2019

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4829741

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант

Организация/фирма: Герил-09 ЕООД

Населено място: гр. Видин

Описание:  продавач-консултант за хранителен магазин с опит

Дата на публикуване:23.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4828289

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Монтажник

Организация/фирма: Братов „ЕООД“

Населено място: гр. Свищов

Описание: монтира в страната и чужбина рекламни съоръжения и елементи.

Дата на публикуване: 22.04.2019

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4829610

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Бизнес организатор

Организация/фирма: TBI Bank

Населено място: гр. Видин

Описание: Обслужване на съществуваща партньорска мрежа и привличане на нови партньори; Посещаване на контрагентите на банката и извършване на обучения на служителите им;

Дата на публикуване: 18.04.2019 г

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4821015

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Организация/фирма: „Ревита“ ООД

Описание:  Промоциране и продажба на продуктите от портфолиото на Natures Way в аптеки, дрогерии и магазини за здравословни храни. Разширяване на търговската мрежа; Маркетинг и др.

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4813607

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Аниматори

Организация/фирма: Нове Инженеринг ЕООД

Населено място: гр. Свищов

Описание: организиране на игри и забавления за деца

Дата на публикуване: 15.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4812924

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант продажби Стокови кредити, гр. Видин

Организация/фирма: Уникредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

Населено място: гр. Видин

Описание:  проучване на потребностите, консултиране на клиентите; привличане на нови клиенти и др.

Дата на публикуване: 12.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4811519

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Работници в производство

Организация/фирма: „Райков-07“ ЕООД

Населено място: гр. Свищов

Описание:  работници за производство на алуминиеви изделия

Дата на публикуване: 11.04.2019

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4808369

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Мениджър Търговски екип

Организация/фирма: City Cash

Населено място: гр. Види

Описание:  подбиране, обучаване и управляване на екип от Кредитни консултанти; планиране и отговаряне за изпълнение целите на екипа; Контролиране на ежедневното изпълнение задачите на екипа; Организиране на маркетингови инициативи в поверения ти район.

Дата на публикуване: 10.04.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4808199

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Работник – ръчна обработка на облекла

Организация/фирма: БОГАРА ООД

Населено място: гр. Свищов

Описание:  Изпълнява ръчни операции свързани с довършителна работа на готова шивашка продукция; Опакова готова продукция

Дата на публикуване: 8.04.2019

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4801039

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Eксперт „Индивидуално банкиране за ФЦ в гр. Свищов

Организация/фирма: Пощенска бАНКА

Населено място: гр. Свищов

Описание: предлага и представя банкови продукти и услуги, консултира клиенти, осъществява кръстосани продажби на кредитни и депозитни продукти и други

Дата на публикуване: 8.04.2019

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4801312

_________________________________________________________________________________________________________________________________

 Позиция: Старши счетоводител

Институция/компания:   Друго(администрация) / Районна здравноосигурителна каса град Велико Търново / Отдел "Административно и правно обслужване на дейността" РЗОК град Велико Търново

Местоположение:  Велико Търново

Описание:  Осъществяване на финансово-счетоводната отчетност в РЗОК гр. Велико Търново, спазвайки за­ко­но­ви­те раз­по­редби, приети със Закона за счетоводството, На­цио­налните счетоводни стан­дарти и утвърдената сче­то­водната политика  на ор­га­низацията.

Краен срок за кандидатстване: 7.03.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/61002

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция/компания: Специализирана администрация / Дирекция "Строителство, екология и инвеститорски контрол"

Местоположение:  Горна Оряховица

Описание:  Длъжността е свързана изграждане, реконструкция и ремонт на ВиК мрежи общинска собственост; даване на експертни решения при необходимост от разрешаване на проблеми касаещи обекти общинска собственост, изпълняване на инвеститорски контрол

Краен срок за кандидатстване: 7.03.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/61088  

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши инспектор

Институция/компания: Специализирана администрация / Дирекция "Местни приходи", Общинска администрация – Горна Оряховица

Местоположение:  Горна Оряховиця

Описание:  Длъжността е свързана с обслужване на клиенти на приходната администрация, с техническата обработка на преписките, практическото прилагане на законодателството, систематизирането на информацията и административно обслужване.Старши инспекторът носи пряка отговорност за действията си в изпълнение на длъжността и осигурява професионални съвети на специалистите в дейността по обслужване на клиентите в приходната администрация.

Краен срок за кандидатстване: 5.03.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/61056

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен счетоводител

Институция/компания: Обща администрация / Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси", Областна администрация

Местоположение:  Монтана

Описание:  Организира и отговаря за цялостана финансово – счетоводна дейност в ОД „Земеделие” гр. Монтана и всички общински служби по земеделие на територията на областта. Прави икономически анализи на стопанската дейност на дирекцията и осъществява текущ и последващ финансов контрол. Съставя и подписва годишния финансов счетоводен отчет; Знания в областта на нормативната уредба, свързана с дейността на Областна дирекция „Земеделие” - Закон за счетоводството, Закон за държавния служител, Кодекс на труда, Закон за публичните финанси, Закон за финансово управление и контрол в публичния сектор, ДДС 20/2004 г. и Устройствен правилник на Областните дирекции Земеделие.

Специалност – икономика;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/61038

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен счетоводител

Краен срок за кандидатстване: 4.03.2019 г.

Институция/компания: Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" – Бойчиновци, Областна дирекция "Земеделие" - Монтана

Местоположение: Бойчиновци

Описание:  Подпомага дейността на началника на общинската служба по земеделие чрез събиране и систематизиране на информация и осигурява технически административното обслужване на гражданите. Знания в областта на нормативната уредба, свързана с дейността на Областна дирекция „Земеделие” и общинска служба по земеделие - Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба № 49/2004 г. за поддържане картата на възстановената собственост, Наредба № 3/1999 г. за създаване и поддържане на регистъра на земеделските стопани, Закона за държавния служител, Устройствен правилник на Областните дирекции Земеделие, Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за  кадастъра и имотния регистър, Наредба № РД-02-20-4  от 11 октомври 2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри и Закон за арендата в земеделието.

Специалност – агроном, зооинженер, ветеринарна медицина, икономика, инженер;

Краен срок за кандидатстване: 4.03.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/6101

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор по осигуряването

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Видин / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Видин / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Видин, НОИ

Местоположение:  Видин

Описание: Участва в извършването на проверки и ревизии по разходите на ДОО на осигурители по изпълнението на нормативните актове в областта на социалното осигуряване и проверки по ЗГВРСНР.

Краен срок за кандидатстване: 28.02.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/61036

________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция/компания: Специализирана администрация / Главна дирекция "Автомобилна инспекция" / Областен отдел "Автомобилна администрация" – Враца, ИА „Автомобилна администрация“

Местоположение:  Враца

Описание:

Извършване на проверки за законосъобразното осъществяване на дейностите, обект на контрол от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, съгласно действащите нормативни актове. Съставяне на протоколи за извършените проверки, съставяне на актове за установяване на административно нарушение при констатирани нарушения. Изготвяне, приемане, обработване, систематизиране и съхраняване на документи, образци на документи и бланки на документи. Изготвяне на отчети за контролната дейност в осъществяването, на която служителят е взел участие. Взимане на участие в учебни мероприятия с цел повишаване на професионалната квалификация на служителя.

Краен срок за кандидатстване: 27.02.2019 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/60927

_______________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант „Стоково кредитиране“

Институция/компания: БНП „Париба“ Пърсънъл Файненс С.А., клон България

Местоположение:  Видин

Описание: Консултант „Стоково кредитиране"

Краен срок за кандидатстване: не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4708131

______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант продажби Стокови кредити

Институция/компания: УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД

Местоположение: Видин

Описание: Проучване на потребностите, консултиране на клиентите и предлагане на гамата от продукти на УниКредит; отговаряне за привличане на нови клиенти; стремеж към повишаване на продажбите на финансовите продукти и др.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4727709

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Институция/компания: Пауър Брандс ЕООД

Местоположение:  Видин

Описание: Развива пазара на фирмените продукти на топъл и студен пазар; поддържа контакти с клиенти с цел увеличаване на пазарното присъствие и подобряване на мърчандайзинг показателите на продуктите на компанията в съответната зона; представяне и водене на преговори за въвеждането на новите продукти в обектите; договаряне и осъществяване на промоционални активности и специални проекти, поставяне рекламни материали и др.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4725405

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Дългосрочен стажант

Институция/компания: ОББ

Местоположение:  Видин

Описание: Подпомага служителите в сегмент в административните дейности; подпомага екипа по различни текущи задачи, свързани с ежедневната работа: обслужване на клиенти и предлагане на банковите продукти и услуги; изготвяне на справки

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4733337

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконсулт

Институция/компания: ОББ

Местоположение:  Видин

Описание: Правно обслужване на банката при предоговарянето, санирането и събирането на влошени и проблемни кредити на клиенти на банката с цел бързо и ефективно събиране на вземанията, при спазване на действащото законодателство и вътрешните правила на банката и др.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4733073

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконсулт

Институция/компания: ОББ

Местоположение:  Видин

Описание: Правно обслужване на банката при предоговарянето, санирането и събирането на влошени и проблемни кредити на клиенти на банката с цел бързо и ефективно събиране на вземанията, при спазване на действащото законодателство и вътрешните правила на банката и др.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4733073

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Стажант Търговски представител

Институция/компания: Финтрейд Файнанс“ АД 

Местоположение:  Видин

Описание: Управлява портфолио от клиенти в поверения му район; активно търси и консултира нови клиенти с цел продажба продуктите на Компанията; Използва иновативен подход във връзка с изграждане и поддържане ефективни отношения с новите клиенти на Компанията; Поддържа, развива и оптимизира връзките с вече съществуващите клиенти; оформя и подписва документи и формуляри, свързани с дейността и др.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4709047

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Системен администратор

Институция/компания: Свилоцел ЕАД

Местоположение:  Свищов

Описание: Поддържа сървърите и мрежовата инфраструктура; Следи за правилното функциониране и защита на системите; Отстранява възникнали проблеми; Обучава и помага на потребителите за работа с IT системите и услугите; Внедрява нови технологии и добри практики в информационните и мрежови технологии; Изготвя и управлява проекти по внедряване на услуги и технологии.

Краен срок за кандидатстване:  11.03.2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4719287

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Отдел „Обществени поръчки“  - общинска администрация Враца

Местоположение:  Враца

Описание:  Участва в изготвянето на документите за възлагане на обществени поръчки (документации за участие, решения, обявления, образци, заповеди, протоколи и др.) за доставки, услуги и строителство за нуждите на Община Враца. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Краен срок за кандидатстване: 17 декември 2018

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59634

___________________________________________________________________________________________________ 

Позиция: Финансов контрольор

Институция: общинска администрация Оряхово, Враца

Описание: Осъществява предварителен контрол по смисъла на ЗФУКПС за законосъобразност при вземането на решения и предприемането а действия, които имат пряко финансово изражение, а също така и при осъществяването на цялостната дейност на организациите в публичния сектор.

Краен срок за кандидатстване: 24.12.2018г.

Местоположение: Оряхово

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59804

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция: общинска администрация - Хайредин, Враца

Описание: Организира разработването, приемането и актуализацията на бюджета на общината по пълна бюджетна квалификация.

Краен срок за кандидатстване: 17.12.2018 г.

Местоположение: Хайредин

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/59698

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция: Специализирана администрация / Служба по геодезия, картография и кадастър - Монтана
Агенция по геодезия, картография и кадастър

Описание:  Взема участие в дейностите по проследяване на състоянието на ГММП и РГО на територията на областта; участва в извършването на полски и канцеларски проверки на представяните от фирмите материали при изработването на ККР, ГММП и РГО; участва в извършването на контрол на изпълнението на КК и РГО; извършва проучване и проверка на идейните и работните проекти на ГММП и РГО; предлага на началника на СГКК за съгласуване идейните и работните проекти на ГММП и РГО; участва в приемателни комисии за всички видове геодезически дейности; участва в работата на експертните съвети към общините; създава и поддържа база данни за ГММП и РГО на територията на областта; обработва документи във връзка с актове за постъпили възражения в СГКК по изработен кадастър и др.

Краен срок за кандидатстване: 14.12.2018 г.

Местоположение: Монтана

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/48489

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Търговски консултант

Фирма:  Мебели „Виденов“

Описание: Кандидатът следва да притежава отлични търговски и комуникативни умения; любезно отношение към всеки клиент; проактивно консултиране за качествата на предлаганите стоки; желание и стремеж за постигане на високи резултати. Фирмата предлага: стимулираща стартова заплата; допълнителен ежемесечен бонус от 200 до 700 лв. без лимит при преизпълнение на заложените цели; ежемесечни търговски игри на база постигнати резултати с парични награди; допълнителни стимули и придобивки; въвеждащо фирмено обучение спрямо изискванията на позицията; работа в екип на високо мотивирани търговци; програма за препоръчване на колеги с бонуси от 700 лв; отлични възможности за развитие и реализация;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640788

_________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Sales representative

Фирма:  Менпауър България ООД

Описание:  управлява мрежите за продажби в региона; установява качествени връзки с клиенти; идентифицира бизнес възможности в региона;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4639004  

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Търговски представител

Фирма:  БУЛАГРО АД

Описание:  Разширява пазарното присъствие и делът продажби на „Булагро“ АД, чрез регулярни посещения на земеделските производители в региона; Консултира клиентите на компанията за оптимален избор на решение, спрямо специфичните потребности на стопанството; Активно участва в организацията на различни маркетингови активности и кампании в региона с цел оптимизиране на продажбите; Администрира прилежащия документооборот и текущо въвежда търговска информация в ERP системата на компанията.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4618071

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски консултант – гр. Видин

Фирма: Теленор

Описание:  атрактивно възнаграждение, включващо основна заплата, ваучери за храна, транспортна придобивка, месечни бонуси, мобилен апарат, служебна мобилна карта с включени неограничени разговори и неограничен интернет.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642740

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Фирма: Adecco България

Описание:   Продажба на широка гама от технически продукти, които отговарят на най-високите изисквания за качество, чрез ежедневни посещения при клиенти; Информиране на клиентите относно характеристиките и цените на продуктите, както и консултация при запитване; Събиране на информация за клиентите и впечатленията им относно продуктите; Провеждане на маркетингови проучвания чрез интервюиране на клиентите; Отговорност за контактите с потенциални клиенти и дългосрочни продажбени процеси; Активно търсене на клиенти, планиране и организиране на посещения при клиенти с цел продажби; Изготвяне на презентации, оферти, договори, приложения; Изготвяне на справки и отчети.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4616679

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Фирма: Аутоприма Трейдинг ЕООД

Описание:   Работа на каса и ПОС терминал; Прием на стока (товаро-разтоварна дейност); Сортиране и аранжиране на стоките в търговската зала и складовите помещения; Предлага цялата гама продукти на магазина; Следене сроковете на годност на стоките; Да консултирате клиенти съгласно фирмената политика; Да поддържа търговския обект в добър, чист и приветлив вид;

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4643060

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Фирма: Импулс ООД

Описание: организира и координира работата в кухнята; Осигурява качествена и навреме издадена храна; Поддържа високо ниво на хигиена на работното си място; Дава предложения за менюто на заведението; Отговаря за спазването на вече установените норми.

Краен срок за кандидатстване: не е посочен

Местоположение: гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642031

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Продавач консултант

Фирма:  М и Б 60 ЕООД

Описание:  Продавач-консултант храни и аксесоари за домашни любимци зоомагазини „Матилда“

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение: гр. Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640820

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Международен шофьор

Фирма:  EL REY

Описание:  Свидетелство за управление на МПС категория "С + Е"; Карта за дигитален тахограф; Валидно свидетелство за психологическа годност; Професионална компетентност - квалификация на водача; Опит като международен шофьор – задължително; Банкова сметка

Краен срок за кандидатстване:  не е посочено

Местоположение: Видин

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4633914

___________________________________________________________________________________________________

Позиция: Международен шофьор

Фирма:   Коко и Син Лимитед ООД

Описание:  Възнаграждение 2100 EUR; прибиране на 4 седмици; трудов договор и осигуровки; Бонуси /при добра свършена работа/; Свидетелство за управление на МПС кат. С+Е; Минимум една година опит като шофьор в Западна Европа; Отговорност и коректно отношение към работата; Владеенето на английски език е предимство.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:  Видин

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4632563

____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Служители в отдели на пълно и непълно работно време  за хипермаркет Kaufland, гр. Велико Търново

Фирма:   Кауфланд България ЕООД енд Ко КД

Описание:  извършване на дейности, свързани със стоките в хипермаркета - изваждане от склада, зареждане на рафтовете

вежливо, отзивчиво и любезно обслужване на клиентите

работа с парични средства и фискални устройства.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Велико Търново

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4613293

____________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Международни шофьори - вътрешно

Фирма:   Роси Транс

Описание: опитни професионални шофьори за курсове в цяла Европа.
Влекачите теглят брезентови полуремаркета между Германия,Франция;Белгия,Холандия,Англия,Дания, Швеция и Италия

Продължителност на командировката: 90 дни минимум вътрешно + излизане/прибиране от/за България

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:  Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4641182

_____________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Специалист Общи банкови операции

Фирма:   Първа инвестиционна банка

Описание: https://www.jobs.bg/job/4642344

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   гр. Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4642344

________________________________________________________________________________________________

Позиция:  Агроном – консултант Северна България

Фирма:   Агрополихим АД

Описание: Промотира и разпространява информация за продуктите, предлагани от Агрополихим АД в частност двете серии течни торове ФАСТ и ФАСТ +; Промотира продуктите от сериите ФАСТ и ФАСТ + съсредточено във всички Агроаптеки, Агроцентрове и др. обекти имащи такъв тип артикули, попадащи в региона му; Отговаря за отраслите трайни насаждения, зеленчуко производство и оранжерийно производство попадащи в региона за който отговаря; Повече информация https://www.jobs.bg/job/4640633

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Велико Търново

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4640633

Позиция:  Консултант Кредитиране

Фирма:   Профи кредит България ЕООД

Описание: Възможност за гъвкава заетост; Високи комисионни; Безплатни фирмени обучения; Осигуровки върху пълния размер на доходите; Атрактивни допълнителни придобивки, при постигнати добри резултати (средства за транспортни разходи, фиксирани парични бонуси и др.); Участие на тиймбилдинги и конференции.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4623136

_______________________________________________________________________________________________

Позиция:  Служители в магазин БИЛЛА

Фирма:   БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД

Описание:  Осигуряване на пълна зареденост със стока; Обслужване на клиенти на каса; Грижа за сроковете на годност, качеството и целостта на опаковките на стоките; Участие в процеса на инвентаризация на стоките.

Краен срок за кандидатстване:   не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4629562

Позиция:  Офис Мениджър

Фирма:   Виктория 11 ЕООД

Описание:  https://www.jobs.bg/job/4636554

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4636554

_____________________________________________________________________________________________

Позиция:  Отчетник счетоводство

Фирма:   Лишкови ООД

Описание:  Въвежда данните за стоките в специализирана складова програма и изготвя справки-извлечения от базата данни на компютърната система; Заприхождава стоките от доставчици- по стокови разписки, фактури; Изписва стоки- с искания, протоколи, фактури; Следи и документира движението на стоки между отделните обекти на фирмата; Допълнителни задължения: Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с дейността.

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4630524

___________________________________________________________________________________

Позиция: Техник за поддържане на системи за сигурност  

Фирма:   РВЦ ООД

Описание:  Поддържане и профилактика на системи за сигурност (видеонаблюдение, контрол на достъп и пожароизвестяване); Отговаря за качественото извършване на монтажните дейности , за оптималното количество на вложените материали, както и за опазването и правилното съхранение и транспорт на поверените му съоръжения, екипировка и консумативи;

Краен срок за кандидатстване:  не е посочен

Местоположение:   Свищов

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4626418

_________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Началник отдел

Институция/компания:   Отдел "Закрила на детето – Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа. Пряка работа с деца в риск и с техните семейства. Партньорство с други институции и организации по проблеми, свързани със закрила на децата. Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58216

Краен срок: 26.10.2018 г.

______________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция/компания:   Областна дирекция по безопасност на храните - Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Основна характеристика на длъжност инспектор в отдел "Контрол на храните" при Областна дирекция по безопасност на храните - гр. Видин /ОДБХ - Видин/ е да извършва постоянен контрол и експертиза върху качеството и безопасността на животинските и неживотинските продукти, суровини, адитиви, преработка, съхранение, транспорт, реализация, внос и износ.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58120

Краен срок: 11.10.2018

____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания: Областна администрация Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Длъжността "Младши експерт" в отдел "РРУПП", дирекция "АКРРДС" е свързана подпомагането и организирането изпълнението на дейностите, свързани с правомощията на Областния управител за регионално развитие на областта. Провеждане на държавната политика в областта, изготвяне на стратегическо планиране за развитие, координиране работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт, осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, организира разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие, осъществява взаимодействие с органите на местното самоуправление и местната администрация, осъществява контакти на регионално ниво.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58076

Краен срок: 8.10.2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Областна администрация Видин

Местоположение:  Видин

Описание:  Длъжността "Главен експерт" в дирекция "АПОФУС" е свързана с подпомагането на Областния управител на област Видин, като ръководител на организационната единица при определяне начина за работа с материали, съдържащи класифицирана информация, редът за тяхното съхраняване, съгласно изискванията на ЗЗКИ и ППЗЗКИ. Участва в организирането, планирането и управлението на дейности свързани със защита на класифицираната информация. Подпомага Областния управител при изпълнение на задълженията му във връзка с отбранително-мобилизационна подготовка и организира дейността на Областния съвет за сигурност. Подпомага Областния управител при взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствен съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет. Подпомага Областният управител, който ръководи планирането и подготовката на административно-териториалната единица за отбрана и организира отбранително-мобилизационната подготовка на населението, както и организира и ръководи мероприятия за защита на населението и икономиката при бедствия и във военно време. Подпомага Областният управител при изпълнение на задълженията му във връзка с дейности по противодействие на тероризма.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58077

Краен срок: 8.10.2018

_________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Агенция по геодезия, картография и кадастър

Местоположение:  Видин

Описание:  - Подпомага началника на службата и експертите в отдела при осъществяването на дейностите по кадастъра.

- Участва в административното обслужване на физически и юридически лица, ведомства и общини, съгласно глава VII на ЗКИР.

- Участва в поддържането на КККР чрез информационната система.

- Участва в създаването, съхраняването и поддържането на служебния архив и на необходимите архивни копия.

- Участва в поддържането на спомагателни регистри и заповедна книга, регистрира данни, получени по реда на чл.86 от ЗКИР.

- Приема и регистрира заявления за предоставяне на административните услуги на физически и юридически лица.

- Изготвя скици, схеми и удостоверения за идентификатори, необходими при съдебна или доброволна делба, при продажба на недвижими имоти, при съединяване на съседни недвижими имоти и др.

- Изготвя извадки, справки, удостоверения и други, свързани с предоставяните административни услуги и др.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58096

Краен срок: 8.10.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Институция/компания:   Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Враца           

Местоположение:  Враца

Описание: Инспекторът участва в проверки на строежи, служебни проверки, съставя констативни актове за установяване на незаконно строителство, подготвя проекти на становища, разпореждания, предписания, административни актове по жалби, сигнали, молби, запитвания, участва в приемателни комисии.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58258

Краен срок: 8.10.2018

_____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Институция/компания:   Отдел "Закрила на детето - Мездра"          

Местоположение:  Мездра

Описание:  Пряка работа с деца и семейства по семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемни грижи. Пряка работа с деца в риск и с техните семейства. Партньорство с други институции и организации, по проблеми свързани със закрилата на децата. Подпомагане дейността на началника на отдел „ЗД“.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58193

________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконсулт

Институция/компания:   Общинска администрация - Козлодуй, Враца

Местоположение:  Козлодуй

Описание:  Длъжността е свързана с осигуряване с правни средства спазване на законността при осъществяване на дейността на дирекция "Устройство на територията, строителство и икономически дейности". Изразяване и изготвяне на становища и предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността и защита на интересите на общината, както и в областта на недопускане на незаконно строителство.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58276

_____________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Регионална дирекция за социално подпомагане - Монтана

Местоположение:  Монтана

Описание:  Методическа помощ при предоставяне на социални услуги за деца в институции и общността и подпомага дейността на ОЗД в областта. Проучване на нужди и планиране на социални услуги за деца и семейства. Извършва пряка работа във връзка с консултиране и методическа подкрепа и контрол на ОЗД в областта, по конкретни случаи и проблеми. Работи пряко с граждани и институции, приема и облаботва молби, жалби и сигнали.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58230

_______________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен архитект

Институция/компания:   Общинска администрация - Чипровци, Монтана

Местоположение:  Чипровци

Описание:  Осъществява техническото ръководство при проектиране на обекта и авторски надзор за неговото строителство през цялото време и правилното усвояване на проектните мощности. Използва новите достижения на науката и техниката, за да осигури съвременно проектиране на обектите.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57600

__________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Специалист

Институция/компания:   Регионална дирекция по горите - Велико Търново

Местоположение: Велико Търново

Описание:  Специалист - горски инспектор осъществява непосредствен контрол върху дейностите, извършвани в горските територии. Осъществява контрол при сечта и движението на дървените материали, пашата, страничните ползвания от горите, строителството в горските територии, опазването на горите и защитените територии в тях, дивеча и рибата. Предотвратява и разкрива нарушенията по Закона за горите, Закона за лова и опазване на дивеча, Закона за рибарството и аквакултурите, Закона за лечебните растения, Закона за защитените територии, Закона за биологичното разнообразие и подзаконовата нормативна уредба по прилагането им.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58023

Краен срок: 

__________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Счетоводител

Институция/компания:   ОДМВР - Велико Търново   

Местоположение: Велико Търново

Описание:  Описание на длъжността счетоводител в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности” към отдел „Административен“ :

- Контролира правилното оформяне на първичните документи от подотчетните лица;

- Съставя извлечения, оборотни ведомости, отчетни форми за ежемесечното, тримесечното и годишното изпълнение на бюджета;

- Своевременно осчетоводява документите по съответните синтетични и аналитични сметки;

-  Участва в комисии при извършване проверки на материалноотговорните лица и инвентаризации и упражнява вътрешен финансов контрол в кръга на възложените му задачи;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58263

Краен срок: 6.10.2018 г.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Институция/компания:   Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

Местоположение: Велико Търново

Описание:  длъжността е пряко свързана с извършване на проверки и инвентаризации на наличността и състоянието на съхраняваните материални активи,организация на работа на МОЛ и вътрешния ред на документацията за осигуряване на прецизен, текущ и последващ контрол.

Кандидатствай по тази обява:https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/58045

Краен срок: 6.10.2018

___________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант клиенти

Институция/компания:   УниКредит Булбанк

Местоположение:  Видин

Описание:  работа с пълна гама от банкови продукти и касови операции, прилагайки добра търговска ориентация и добри презентационни умения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551691

__________________________________________________ 

Позиция: Агент продажби в Call centre

Институция/компания:  ДЕКАЕКСИ ЕООД

Местоположение: Видин

Описание: Изисква се добри комун икативни умения, директна работа с клиенти по телефон, подход към клиента, добра дикция, аналитичност, инициативност

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4548782

 ____________________________________________________________

Позиция: търговски представител

Местоположение: Видин

Институция/компания: ПИЛГРИМ ЕДЮКЕЙШЪН БГ ЕООД

Описание:  мениджър по продажби, който владее български език;

- наличието на частен автомобил е задължително;

- способност да се правят интересни презентации и да се работи върху резултата.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4545899

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Възпитател

Местоположение (-я):  Видин

Институция/компания: СВОБОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР-Видин

Кратко описание: 1.     Отговаря за разработване и прилагане на ограмотителни и други образователни програми в Център за работа с деца на улицата.

  1. Установява познавателни и образователни потребности и дефицити на децата, планира и организира тяхното компенсиране.
  2. Проучва причините за отпадането от училище на децата и възможностите за оказване на съдействие за завръщане и продължаване на образованието.
  3. Планира и осъществява интерактивни форми на работа с образователна насоченост (индивидуални и групови) с децата – с цел тяхното ограмотяване, мотивиране за продължаване на образованието, професионално ориентиране и развитие и пр. Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4518711

________________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Офис сътрудник

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: БИ ЕНД ДЖИ КРЕДИТ ООД

Описание: • Отговаря за обслужването на клиентите и консултантите в представителния офис;

 Изисквания към кандидата:

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551212

___________________________________________________________________

Позиция:  Специалист Организационно развитие

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: БЧК-ВИдин

Описание:       Да е запознат с дейността на организацията;

             Да е запознат със Статута на БМЧК и младежката червенокръстка дейност, съобразно специфичните особености и работата с младото поколение;

             Да участва в планирането и организирането на младежката дейност в следните направления – първа долекарска помощ, социално-помощна дейност, превенция на здравни проблеми;

             Да е запознат с нормативните актове, свързани с червенокръстката дейност;

             Да участва в срещи и обучения на областно и национално ниво. Да организира такива на общинско и дружествено ниво;

             Да привлича, обучава и организира работата на доброволци на червенокръстката организация;

             Да осъществява контакти с държавни, общински, стопански и неправителствени организации, с които БЧК има съвместни дейности;

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4549259

___________________________________________________________________

Позиция: старши експерт

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ГДПБЗН - Видин

Описание:

Изисквания към кандидата: 1. Кандидатите да отговарят на изискванията по чл. 7 от ЗДСл;

  1. Минимална образователно-квалификационна степен – „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, б. „б“ от Закона за висшето образование;
  2. Минимален професионален опит – 1 година или минимален ранг - V младши;
  3. Области на висшето образование – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  4. Професионални направления – съгласно ПМС № 125/24.06.2002 г.;
  5. Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно”. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от Закона за държавния служител, актът за назначаване се издава в 14-дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4549569

___________________________________________________________________

Позиция: Директор на Драматичен театър „Вида”

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Община Видин

Описание:  

Изисквания към кандидата: 1.1. Образование – висше;

1.2. Образователно-квалификационна степен „Магистър”;

1.3. Област на висше образование „Изкуства” или „Хуманитарни науки” според Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, приет с ПМС № 125/2002 г.;

1.4. Професионално направление „Театрално изкуство”, „Филология” или „Философия”;

1.5. Специалности – от посочените направления или арт мениджмънт;

1.6. Професионален опит в областта на културата - минимум 3 години;

1.7. Компютърни умения;

1.8. Управленска компетентност, която да включва способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4544569

______________________________________________________

Позиция: Управител на търговски обект

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания:  ГТ-ЕВРОТРАНСПОРТ ЕООД

Описание:  управление на цялостния процес на търговския обект, организиране на работата на персонала и неговото обучение; повишаване на оборота и постигане на добри резултати;  

Изисквания към кандидата:  • отлични комуникационни умения

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4540203

___________________________________________________________________

Позиция: МЕНИДЖЪР ПРОДАЖБИ

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ЛУЧИЕНТЕ ОРГАНИК ООД

Описание: • Контакти с потенциални клиенти – по телефон и на място;

Очакваме от Вас:

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4534266 _____________________________________________________________

 

Позиция: Инженер поддръжка

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания:  Кнауф България ЕООД

Описание:  -      Планиране на техническото обслужване, запасите с резервни части и необходимите енергийни ресурси;

-              Контрол върху техническото обслужване и осигуряване на производствената дейност;

-              Следи енергийната ефективност на съоръженията и предлага действия за подобряване;

-              Предлага и координира мерки за подобряване на процесите, намаляване на разходите и оптимизация на работата;

-              Подпомага подготовката на инструкции, презентации или обучение на персонала;

-              Обобщава производствените резултати и предлага мерки за увеличаване на ефективността;

-              Следи разходите за поддръжка, изготвя месечни доклади и предлага мерки за оптимизацията им;

-              Подпомага при изготвяне на плановете за ремонт и профилактика, съгласува дейностите при ремонти;

-              Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4517668 ___________________________________________________________________

Позиция: Изпълнителен директор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД

Описание: • Управление на проекти

Изисквания: Инженерство или Администрация и управление на бизнеса с опит в управлението на промишлени предприятия. Образование: Висше – Инженер индустриален мениджмънт Трябва да владее български и испански език. Минимален опит: 3 години

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4532087 ___________________________________________________________________

Позиция: Търговски Представител за регион Монтана, Враца, Видин

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  P&P Bulgaria

Описание: продажба на продукти в агробизнеса и земеделието.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4520888 ___________________________________________________________________

Позиция: Специалист"Човешки Ресурси"

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Валент Консулт

Описание: Обработка на болнични; Изготвяне на ведомости; Декларации 1 и 6; Трудови договори; Заповеди за прекратяване; Допълнителни Споразумения; Изискуем опит-работа като ТРЗ минимум 2 години;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4343636

___________________________________________________________________

Позиция: Продавач-консултант по телефон

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  К КЕЪР БИДЖИ ЕООД

Описание:  Продавате по телефон продукти и услуги; Активно предлагате информация за нови продукти и услуги чрез изходящи телефонни разговори към текущи клиенти на компанията; Реализирате поставените Ви цели и продажби

Изисквания за заемане на длъжността: Опит в работа с клиенти и активни продажби на стоки/услуги; Готовност за реализиране на продажби и постигане на цели; Целенасоченост и желание за постигaне на високи резултати в работата; Много добри комуникационни умения и езикова култура

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4542738

___________________________________________________________________

Позиция: Младши мениджър – връзки със средни предприятия за град Монтана

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ОББ АД

Изисквания за заемане на длъжността:  • Подпомага Мениджърите Средни клиенти в ежедневната им работа по привличане и обслужване на средни предприятия, като им оказва техническа, административна и аналитична подкрепа

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4538894

___________________________________________________________________

Позиция: ОКАЧЕСТВИТЕЛ дамско облекло

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Микена ООД

Описание:  Изисквания към кандидатите:

-Завършено средно специално образование;

-Опит на подобна позиция;

-Познаване принципа за ползване на технологична и техническа документация;

-Организирана и отговорна личност;

-Умения за работа в екип;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551243 ___________________________________________________________________

Позиция: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТ В ПУНКТ ЗА ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ III КАТЕГОРИЯ Краен срок за кандидатстване: няма  

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Перфект Ауто Плюс ЕООД

Описание: - извършва приемане на автомобила за ГТП;

- Въвежда данните от проверката в съответствие с изискванията на нормативните документи.

- Грижи се за съхранението на документите в съответствие с изискванията на нормативните документи.

- Да е запознат с измененията в конструкцията на съвременните автомобили.

- Да е запознат с техническите и законовите изменения в областта на периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС.

- Да е запознат с техническите и законовите изменения в областта на изискванията към средствата за измерване, съоръженията и инсталациите, използвани в КТП.

- Да е запознат със законодателни изменения в областта на регистрацията на ППС.

- Да е запознат с изискванията на Системата за управление на качеството, отнасящи се към неговата дейност.  

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4526033

 ___________________________________________________________________

Позиция: Офис координатор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  NOVA GLOBAL MARKETS EOOD

Описание: Организиране цялостния процес на работа в офисите на компанията;

Отговаряне на различни запитвания от клиенти и служители;

Подпомагане работата на Управителя на Компанията и дейността на различните отдели;

Основни изисквания- Владеене на Английски език писменно и говоримо; Перфектна компютърна грамотност; MS Office, Inetrnet,E-post; Умение за работа в екип;.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4521619

 ___________________________________________________________________

Позиция: Главен счетоводител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Описание: •      Приема, проверява и осчетоводява ежедневно постъпилите приходи с платежни документи по задължени лица и по вид данък и осигуровка;

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4516212

 ___________________________________________________________________

Позиция: Готвач

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Стив ЕООД

Описание:  - опит в сферата на ресторантьорството;

- способност за работа в екип на по-високи обороти;

- отговорно отношение към служебните задължения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4511655

___________________________________________________________________

Позиция: Агроном/ка

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Руми Агро ЕООД

Описание: Комуникация с клиенти, изготвяне на предложения и оферти, водене на търговски преговори, осъществяване на търговски сделки и контрол на тяхното коректно изпълнение; Създаване на нови контакти с потенциални клиенти; Планира, организира и контролира директните продажби; Организира и следи доставките до клиенти;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4551071

___________________________________________________________________

Позиция: КОНСТРУКТОР - ТЕХНОЛОГ

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Балкан АД

Описание: - Организира и контролира разработването на конструктивни документации;

- Следи за наличието на нови технологии;

- Следи за спазването на конструктивните разработки и технологията в

производството;

- Изготвя технологична документация съгласно стандартите на компанията;

- Изготвя детайлни чертежи и технологични скици

- Участва при внедряване на нови изделия или технологии, ново

оборудване, нови инструменти

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4545221

 ___________________________________________________________________

Позиция: Стажант банково обслужване в град Монтана

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ОББ АД

Описание:  • Подпомага клона в административните дейности

- Обслужване на клиенти и предлагане на банковите продукти и услуги

- Привличане на нови клиенти

- Изготвяне на справки

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4543028

 ___________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  ФОБОС ЕООД

Описание: - Фирма производител в областта на продукти от кафе инстантни напитки и чайове се нуждае от енергични хора сьс следните способности :

- Осъществяване на контакти със стари и нови клиенти на компанията и поддържане на отлични бизнес отношения със собствениците и управителите на търговските обекти.

- Оформяне на заявки от клиентите

- Следене за спазването на поетите от клиентите договорености по отношение на количествата стока, както и за своевременната доставка на поръчките.

- Отчитане своевременно на сьбраните парични средства и фактури

- Месторабота - Монтана - Монтана-окрьг – Враца

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4537086

_______________________________________________________

Позиция: Детегледач/ка

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Мадленси ЕООД

Описание: Семейство търси детегледач/ка за гледане на момиче на 2г и 10 месеца. Ангажиментът е дългосрочен с 8 часово работно време. Задължения, относно отглеждане на детето - приготвяна не храна за детето, хранене, грижа за хигиенни навици, приспиване след обед, разходки. Изисквания към кандидатите:

- с предимство са кандидатите с педагогическо образование;

- предишен опит на подобна позиция;

- активен и позитивен кандидат;

- да се съобразява с изискванията на родителите относно грижите за детето;

- отговорно и коректно отношение към семейството, дългосрочен ангажимент.

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4526092

___________________________________________________________

Позиция: Системен администратор

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  КРИД ООД

Описание: • Инсталиране и подръжка на работните компютри на компанията и вътрешната мрежа

Кандидатствай по тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4516676

___________________________________________________

Позиция: Салонен управител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  Конектед ЕООД

Описание -управление и контрол на персонала;

-контрол качеството на обслужване;

-управление и контрол на доставяните продукти;

-планиране и изготвяне на графици на персонала;

-формиране на екип;

-приемане на резервации и настаняване на клиентите;

-комуникация с доставчици и партньори;

-разработване на концепции за повишаване броя на клиентите и ефективността на бара;

-изработване на визия за развитие на бара, както и календар със събития;

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4515795

_______________________________________________________

Позиция: Експерт здравна комуникация

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания:  МБАЛ „СИТИ КЛИНИК – СВЕТИ ГЕОРГИ“ ЕООД

Описание:  Осъществява директна връзка с пациенти; Отговаря персонално за приемането и комуникацията с пациентите; Консултира пациентите при избор на лекуващи специалисти в зависимост от техните изисквания и нужди; Работи с документооборот.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4511655

Позиция: Стажант

Институция: Европейски икономически и социален комитет

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/comitetul-economic-si-social-european_bg

_____________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Европейски икономически и социален комитет

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/comitetul-economic-si-social-european_bg

____________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Комитет на регионите

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 30/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/committee-regions_bg

____________________________________________________________________

Позиция: Изпълнителен директор

Институция: Европейска служба за подкрепа в областта на убежището

Местоположение: Валета

Краен срок за кандидатстване: 21/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3349-com-2018-20029_bg

 

_______________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: Съд на ЕС

Местоположение: Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 15/09/2018 - 00:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/court-justice-european-union-1_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор в областта на защитата на данните 

Институция: Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 11/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор в областта на защитата на данните 

Институция: Европейски надзорен орган по защита на данните

Местоположение: Брюксел

Краен срок за кандидатстване: 11/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/2980/description_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Заместник началник-отдел

Институция: Европейска агенция за контрол на рибарството

Местоположение: Виго

Краен срок за кандидатстване: 05/09/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3350-efca-ta-ad10-1802_bg

_____________________________________________________________________

Позиция: Писмен преводач с ирландски език

Институция: ЕК, ЕП, Съвет на ЕС

Местоположение: Брюксел, Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 04/09/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/competition/3264/description_bg

______________________________________________________________________

Позиция: Стажант

Институция: ЕК

Местоположение: Брюксел, Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 31/08/2018 - 12:00 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/job-opportunities/students-and-graduates/traineeships/european-commission_bg

_______________________________________________________________________

Позиция: Ръководител “Изследвания”   

Институция: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Местоположение: Дъблин

Краен срок за кандидатстване: 16/08/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3309-ef-ta-18-04_bg

________________________________________________________________________

Позиция: Администратор   

Институция: ЕК

Местоположение: Люксембург

Краен срок за кандидатстване: 16/08/2018 - 23:59 (брюкселско време)

Линк за кандидатстване: https://epso.europa.eu/apply/job-offers/temporary/3320-com-ta-estat-18-ad8_bg

_____________________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен специалист

Краен срок за кандидатстване: 18.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Кнежа, област Плевен

Институция/компания: Дирекция "Обща администрация", Общинска администрация - Кнежа

Описание: Техническа обработка на документите, с практическо прилагане на законодателството, със систематизирането на информация и с административно обслужване.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56887

_________________________________________________________________________________ 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 10.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Дирекция "Лабораторни изследвания", Регионална здравна инспекция

Описание: Извършване на измервания на физични фактори на средата: микроклимат, осветление, шум, електромагнитни полета. Създаване и поддържане на база данни с резултати от измервания на физични фактори на средата.  Участие в експертни съвети за здравно-техническа оценка на инвестиционни проекти и устройствени планове. Оказване на предварителен здравен контрол на инвестиционни проекти и планове, както и становища по екологична оценка и оценка въздействието върху околната среда /ОВОС/.

Професионална област: физически науки, електротехника, електроника и автоматика

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57030

___________________________________________________________________

Позиция: Старши юрисконсулт

Краен срок за кандидатстване: 07.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Видин

Институция/компания: Изпълнителна агенция, "Главна инспекция по труда"

Описание: Осъществяване на ефективен и ефикасен контрол по спазване на изискванията на законодателството в областта на трудовите отношения, здравословните и безопасните условия на труд и насърчаване на заетостта във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение. Извършване на контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.


Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56943

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 06.08.2018 г. 17:00

Институция/компания: Дирекция "Финансово стопанска дейност", Общинска администрация

Местоположение: Видин

Описание: Ръководи, организира, контролира и носи отговорност за дейността на дирекцията. Съгласува и изготвя отговори на писмени запитвания, сигнали, предложения, както и решения по постъпили жалби от компетенциите на дирекцията.

Професионална област: Икономика, финанси, стопански дейности.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56944

____________________________________________________________

Позиция: Инспектор

Краен срок за кандидатстване: 09.08.2018 г. 17:00

Местоположение: Видин

Институция/компания: Отдел "Здравеопазване на животните", Българска агенция по безопасност на храните

Описание: Да контролира осъществяването на ветеринарномедицинската дейност в областта на здравеопазването на животните, издадените ветеритарномедицински документи, и да издава сертификати и други ветеринарномедицински документи при търговия, обмен или изнасяне или пускане на пазара на живи животни, зародишни продукти, налагане на мерки за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по животните на територията на съответната община.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57040

_______________________________________________________________

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 05.08.2018 г. 17:00

Институция/компания:
Главна дирекция "Услуги по заетостта”, Агенция по заетостта

Местоположение:  Видин

Описание: Длъжността “Директор” на ДБТ е свързана с ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на цялостната дейност на ДБТ, с оглед непосредственото реализиране на услугите, свързани с: регистрирането, насърчаването и подпомагането на заетостта; професионалното информиране и консултиране; обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български и чуждестранни граждани в Република България. Ръководи процеса по наблюдение и контрол, свързан с изпълнението на отделните проекти, програми и мерки, финансирани от структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране за региона, за който отговаря.

Професионална област: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки”, „Педагогически науки”, „Природни науки, математика и информатика”.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56990

__________________________________________________ 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 27.06.2018 г. 16:30

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Общинска администрация - Мездра, Враца

Описание: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи,  включително планира, организира, контролира, координира; отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на Община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56406

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 13.08.2018 г. 16:00

Местоположение: Плевен

Институция/компания: Дирекция "Строителство, техническа инфраструктура и екология", Общинска администрация

Описание: Участва в координацията и контрола на строителната дейност на обекти инвестирани от Община Плевен. Преки задължения – осъществява дейности съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Кандидатствай по тази обява:
https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/57016

___________________________________________________________________

 

Позиция: Старши експерт

Институция/компания:   Спeциализирана администрация/Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", Областна администрация -Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Подпомага дейността на по-високите длъжностни нива в сферата на административния контрол.

Краен срок за кандидатстване: 18.07.2018 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56738

_________________________________________________________________________________

Позиция: Старши счетоводител

Институция/компания: общинска администрация – Полски Тръмбеш, Велико тървоо  

Местоположение: Полски Тръмбеш, Велико Търново

Описание: Отговаря за финансово-счетоводната отчетност в общината и бюджетните звена. Изготвя  обобщени счетоводни отчети за изпълнение на бюджета.

Краен срок за кандидатстване: 19.07.2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56708

_____________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Главна дирекция "Аграрно развитие" / Общинска служба "Земеделие" - Монтана / Офис "Георги Дамяново"

Местоположение: Монтана/Офис „Георги Дамяново“

Описание: Подпомага дейността на началника на общинската служба по земеделие чрез събиране и систематизиране на информация и осигурява технически административното обслужване на гражданите.

Краен срок за кандидатстване: 18.07.2018 г. 17:30

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56690

__________________________________________________________________________________

Позиция: Юристконулт

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Регионална дирекция национален строителен контрол Северозападен район / Регионален отдел "Национален строителен контрол" - Видин  

Местоположение: гр. Видин

Описание: Юрисконсултът осъществява процесуално представителство, изразява становища, дава мнения, консултации и справки по правни въпроси, разработва предложения на решения по конкретно поставени задачи свързани с дейността на регионалния отдел.

Краен срок за кандидатстване: 16.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56722

__________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Контрол на околната среда" / Направление "Опазване чистотата на атмосферния въздух", Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Събиране и обработване на мониторингова и оперативна информация за състоянието на атмосферния въздух в региона и наличие на емисии на летливи органични съединения; - Участие в набирането на информация и контролната дейност на инспекцията по отношение опазване чистотата на атмосферния въздух; - Контрол на обекти, употребяващи летливи органични съединения и флуорсъдържащи парникови газове

Краен срок за кандидатстване: 13.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56687

__________________________________________________

Позиция: Главен социален работник

Институция/компания:   Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца / Дирекция "Социално подпомагане-Мездра" / Отдел "Закрила на детето - Мездра"
Агенция за социално подпомагане

Местоположение: гр. Мездра

Описание: Пряка работа с деца и семейства за семейна подкрепа, превенция, реинтеграция, осиновяване и приемна грижа; Пряка работа с деца в риск и с техните семейства; Партньорство с други институции и организации по проблеми, свързани със закрила на децата; Проучване на нуждите и планиране на развитие на социални услуги за деца и семейства.

Краен срок за кандидатстване: 16.07.2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56736

___________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Институция/компания:   Специализирана администрация / Дирекция "Контрол и превантивна дейност" / Отдел "Превантивна дейност" / Направление "Специализирани регистри"

Административна структура: Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Местоположение: гр. Враца

Описание: Осигурява, поддържа и съхранява локална база данни на РИОСВ-Враца, съдържаща информация за наблюдаваните и контролирани от инспекцията компоненти на околната среда; - Осигурява функционирането на компютърните мрежи и системи, и тяхната защита; - Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване; - Подготовка и конфигуриране на компютърни работни места за новопостъпили служители.

Краен срок за кандидатстване: 13.07.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56688

________________________________________________

 

Позиция: Разследващ митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 26.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване" / Сектор "Административнонаказателни дейности, разследващи органи"     

Описание: Професионална област за длъжността: Социални, стопански и правни науки с професионално направление „Право“ с придобита юридическа правоспособност. Осъществява разследване или отделни действия по разследването на престъпления по чл. 234, 242, 242а, 251 и 255 по отношение на задължения за ДДС от внос и акцизи от Наказателния кодекс, при условията и по реда на Наказателно-процесуалния кодекс; при осъществяване на правомощията си, разследващият митнически инспектор в сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи”   взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона; планира дейността по възложените му досъдебни производства, като набелязва действията и поредността, в която трябва да се извършват; стриктно спазва законността и служебната дисциплина, като осигурява необходимите организационни предпоставки за ефективно изпълнение на служебните задачи;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56420

______________________________________________________________

Позиция: Главен вътрешен одитор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Общинска администрация - Враца

Описание: Осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в управлението, включително на средства на Европейския съюз с оглед постигане целите на Община Враца. Извършва одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит и утвърдената от Министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор, нормативната уредба и вътрешните актове в Община Враца. Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в стая № 16 на Община Враца.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56396

________________________________________________________________

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 27.06.2018 г. 16:30

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Общинска администрация - Мездра, Враца

Описание: Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на Кмета на общината, като за целта ръководи, включително планира, организира, контролира, координира; отчита административно-правната, информационна и финансово-счетоводната дейност на Община Мездра и изпълнява в съответствие с действащата структура на Общината функциите на главен счетоводител.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56406

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Плевен

Институция/компания: Общинска администрация - Плевен

Описание: Длъжността Главен експерт в отдел „Териториално и селищно устройство”, съгласно утвърдена длъжностна характеристика, е под прякото ръководство на началника на отдела. Основна цел – Дейност, касаеща устройственото планиране и строителен контрол на законни и/или търпими строежи. Области на дейност – Изпълнява всичики задължения произтичащи от нормативни актове. Основно месечно възнаграждение за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, ниво ЕН5, степен 4 е 735.00 лв.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56380

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване"

Описание: Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; технически науки. Митническият инспектор извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху вноса, износа, транзита и вътрешно-общностното движение на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56402

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инпесктор

Краен срок за кандидатстване: 25.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Борба с наркотрафика"       

Описание: Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; сигурност и отбрана с професионално направление „Национална сигурност“; технически науки.

митническият инспектор извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху вноса, износа, транзита и вътрешно-общностното движение на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56404

___________________________________________________________________

Позиция: Митнически инспектор

Краен срок за кандидатстване: 26.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Самостоятелни териториални звена / Митница Лом / Отдел "Митническо разузнаване и разследване"

Описание: Длъжността „митнически инспектор”, сектор „Пътни такси и разрешителен режим“, отдел „Митническо разузнаване и разследване“ е с място на работа ГКПП Оряхово – ферибот.

Професионална област за длъжността: социални, стопански и правни науки; природни науки, математика и информатика; технически науки. Извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно. Предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол, както и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху внасянето, изнасянето и транзитирането на стоки за, от и през Република България; обезпечава точното и правилно прилагане на нормативните и други актове; участва в реализирането на митническата политика на държавата и Европейския съюз;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56419

___________________________________________________________________

Позиция: Старши експерт

Краен срок за кандидатстване: 21.06.2018 г. 17:00

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Национална здравноосигурителна каса

Описание: Проверява фактурите и спецификациите за спазване изискванията Закона за счетоводството и за вярното им отразяване в Контролен лист с искане за извършване на разход ДОК 02-02-01 Р. При констатирани грешки и пропуски връща на служителите от отдел “ДИОКИМДПА” отчетните документи за корекция.Обработва отчетните документи на изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеките за отпускане на лекарствени средства за домашно лечение като изготвя текстовите файлове във вид, необходим за обработка с програмата за платежни нареждания;Работи с инсталирания в РЗОК специализиран софтуер /счетоводната програма/, съгласно изискванията на НЗОК, изработва трансферите за изплащане на сумите на изпълнителите на медицинска, дентална помощ и аптеките, изготвя платежните нареждания и описите за превеждане на сумите, като следи за точност и вярност на всички задължителни реквизити и отнасяне плащането по съответния параграф.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56306

________________________________________________________________________

Позиция: Началник на отдел

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Институция/компания:
Агенция "Пътна инфраструктура"

Местоположение: Велико Търново

Описание: Да подпомага директора на Областно пътно управление при управление, стопанисване и експлоатационно поддържане на РПМ. Организира, координира и контролира всички дейности в отдела, свързани с приемане и одобряване на проекти и тяхната реализация, в съответствие с нормативната база и стандарти; осъществяването и отчитането на дейности по текущ ремонт и зимно поддържане на РПМ; подпомага директора на ОПУ в осъществяването на контрол по изпълнението на строително-монтажните работи по обекти и съответствието им с проектите; организира, участва и отчита дейностите, свързани с контрола по проектирането и изграждането на КОО, РС, инженерните подземни и надземни съоръжения. Професионална област: строителен или пътен инженер

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56303

___________________________________________________________________

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване:

Институция/компания: Агенция "Пътна инфраструктура"

Местоположение: Велико Търново

Описание: Да подпомага началник на отдел ИРД в реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му. Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ.

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56304

____________________________________________________________

Позиция: Младши експерт

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:00

Местоположение: Велико Търново

Институция/компания: Агенция "Пътна инфраструктура"

Описание: Да подпомага началник на отдел ИРД в реализирането на целите на Областно пътно управление в сферата на инвестиционната политика за подобряване състоянието на пътната мрежа на територията му. Професионална област: строителен или пътен инженер, техническо ВУЗ

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56305

___________________________________________________________________________ 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г. 17:30

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Специализирана администрация / Главна дирекция "Услуги по заетостта" / Дирекция "Регионална служба по заетостта" - Монтана

Описание: Информация за длъжността „Главен експерт” в отдел „АППТ” при Дирекция „Бюро по труда” - Видин: Изпълнение на програми, проекти и мерки за заетост и обучение, финансирани от бюджета на Агенция по заетостта, от фондовете на ЕС и от други източници; изготвяне на периодични отчети и справки по изпълнение на дейността и др

Основна месечна заплата за длъжността се определя от 510 лв. до 795 лв.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56282

_______________________________________________________________________

 Позиция: Продавач консултант

Институция/компания:  НЕТУОРКС-БЪЛГАРИЯ ЕООД

Местоположение: Свищов

Описание: активно представяне на продуктите и услугите; комуникация с клиентите, изслушване на техните проблеми и оплаквания, вземане на сериозно отношение по тях; Готовност за работа в екип и усвояване на нови знания и умения; основни познания и интереси в областта на телекомуникациите и компютърна грамотност; голямо предимство е опитът в директните продажби.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363628

____________________________________________________________________________________________

Позиция: Специалист „Кредити на физически лица”

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2018г.

Институция/компания: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Местоположение: Свищов

Описание: Изисква се Висше икономическо образование, като икономическа специалност в сферата на финанси и банково дело се счита за предимство; минимум 1 година професионален опит в дейности, свързани с кредитиране; много добри компютърни умения – MS Office, Internet; владеене на английски език е предимство; свидетелство за правоуправление на МПС е предимство; Отлични комуникативни умения; Умения за работа в екип

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363546

 ___________________________________________________________________________________________

Позиция: Електромонтьор по поддържане и ремонт на електропроводни линии и мрежи

Краен срок за кандидатстване: 18.06.2018 г.

Местоположение: Свищов

Институция/компания: ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР АД

Описание: Поддръжка на електропроводни линии и трафопостове – техническа изправност, ремонт, подмяна на арматура, изолатори, регулиране фазови проводници, възстановяване на скъсани проводници

Профил на кандидата :

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363475

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Шофьор с категория С+Е

Местоположение (-я): Свищов

Институция/компания: ТОТИ ГРУП ЕООД

Изисквания към кандидата: опит на подобна позиция е предимство; свидетелство за правоуправление кат. С+Е; експедитивност, изпълнителност и коректност.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4383355

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Куриер логистик

Местоположение (-я): Свищов

Институция/компания: НЕТ ЕКСПРЕС ЕООД

Описание: Приема, превозва и доставя куриерски пратки до офисите на фирмата, от/до адреси на клиенти. Приема и извършва плащания свързани с куриерските услуги, издава необходимите за това документи. Оформя товарителниците за пратките, съгласно разпорежданията на клиентите. Консултира клиентите при избора на услуги и опции по доставките. Управлява служебен автомобил, спазвайки правилата за движение и фирмена култура. Следи и отговаря за правилното и безопасно транспортиране на пратките между клиент и склад;

Изисквания към кандидата:

Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на поети ангажименти. Гъвкавост и комбинативност, умение за работа с клиенти. Добро познаване и ориентираност в градска среда. Усмихната, енергична и позитивна личност. Компютърна грамотност. Задължително средно образование, висше е предимство.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367763

_________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител за Велико Търново и региона

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: ЗАГОРКА АД

Описание: Проактивно работи за привличането на нови клиенти. Създава и поддържа дълготрайни партньорски отношения със съществуващи клиенти. Отговаря за изпълнението на търговския план в съответния регион. Грижи се за представянето на продуктите от различните търговски марки на компанията. Следи развитието на пазара.

Изисквания към канидата: Завършено висше образование. Английски език. Търговски усет и опит в продажбите. Комуникативност и енергичност. Умения за работа с Microsoft Office приложения. Шофьорска книжка и възможност за чести пътувания.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4373731

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Електротехник

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: Кроношпан България ЕООД

Описание: Изграждане и поддръжка на електроинсталации. Подвързване, настройка и пускане в експлоатация на електросъоръжения. Диагностициране и отстраняване на проблеми в електрооборудването на производствените линии. Извършване на профилактични и ремонтни дейности, свързани с електрооборудването на предприятието. Участва в монтаж, настройка и пускане на нови специализирани машини. Извършва системен контрол на електрооборудването в предприятието.

Изисквания към кандидата: Средно специално образование по електротехника. Висше ел.техническо образование е предимство. Опит при ел.поддръжка на промишлени поточни линии, уредби ниско напрежение и ел.двигатели е предимство. Предимство е опит при работа с промишлени контролери. Отлични умения за общуване и желание за динамична работа в екип. Професионален опит в областта минимум 3 години. Английски език е предимство. Възможност за работа на смени.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367100

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператор на поточна линия

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: Кроношпан България ЕООД

Описание: Изграждане и поддръжка на електроинсталации. Подвързване, настройка и пускане в експлоатация на електросъоръжения. Диагностициране и отстраняване на проблеми в електрооборудването на производствените линии. Извършване на профилактични и ремонтни дейности, свързани с електрооборудването на предприятието. Участва в монтаж, настройка и пускане на нови специализирани машини. Извършва системен контрол на електрооборудването в предприятието.

Изисквания към кандидата: Средно специално образование по електротехника. Висше ел.техническо образование е предимство. Опит при ел.поддръжка на промишлени поточни линии, уредби ниско напрежение и ел.двигатели е предимство. Предимство е опит при работа с промишлени контролери. Отлични умения за общуване и желание за динамична работа в екип. Професионален опит в областта минимум 3 години. Английски език е предимство. Възможност за работа на смени.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367084

______________________________________________________________________________________________

Позиция: Консултант стоково кредитиране

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А., клон България

Описание: БНП Париба Лични Финанси България е клон на международната банка BNP Paribas Personal Finance S.A., част от BNP Paribas - най-голямата финансова група в еврозоната. Ние, като работодател се ангажираме с това да предоставяме на всички наши служители информация, индивидуално внимание, възможности за професионално развитие и условия за бързо вземане на решения.

Изисквания към кандидата: Добри комуникативни умения. Поведение, ориентирано към клиента. Умения за работа с компютър. Възможност за работа на смени, които са съобразени с работното време на нашия търговски партньор.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4360303

______________________________________________________________________________________________

Позиция: Управител магазин

Местоположение (-я): Велико Търново

Институция/компания: МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ООД

Описание: Анализиране нуждите на магазина, като предприемате необходимите действия за удовлетворяването им. Следене и управление на наличностите на стоките в обекта и предотвратявате възникването на липси. Подбиране на правилните кадри, обучения и повишаване на квалификацията на служителите. Координиране на работата и дейността на персонала при изпълнение на ежедневната работа чрез познаване на принципите и процесите за качествено обслужване на клиентите. Изготвяне на справки, анализи и препоръки касаещи дейността на поверения ви търговски обект. Контролирате и следите за поставените от ръководството на компанията срокове за реализация на определените цели.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4344026

_______________________________________________________________________________________________ 

Позиция: IQOS Специалист (Търговски консултант)

Краен срок за кандидатстване: няма

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Adecco Bulgaria Ltd.

Описание: Организирате срещи с потенциални клиенти и провеждате презентации за правилното използване на IQOS продуктите в удобно за клиента време и място. е. Консултирате потенциалните клиенти като им помагате да вземат информиран избор за подукта, който купуват. Проявявате грижа и съдействие, свързани с потребностите на клиента.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4355424

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговец VIVACOM магазин

Краен срок за кандидатстване: 20.06.2018 г.

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Българска Телекомуникационна Компания

Описание: Като търговец във VIVACOM- Активно продаваш всички продукти и услуги в магазинната мрежа. Намираш най-подходящото решение според потребностите на клиента. Консултираш клиенти с усмивка и грижа. Следваш правила и процедури за обслужване на клиенти на компанията.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4343639

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператор в call-center

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ОНЛАЙН РЕГИСТРИ ЕООД

Описание: Онлайн Регистри ЕООД търси да назначи Call-center сътрудник за продажба на интернет реклама и сайтове, на изходяща линия, в офиса на фирмата в гр. Видин, на пълен работен ден.

Изисквания към кандидата: Отлични комуникативни умения. Основни интернет познания. Директна работа с клиенти. Конфидециалност и защита на фирмените интереси. Подход към клиента, търпение, отзивчивост, конфидециалност. Добра дикция, аналитичност и инициативност;

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4353069

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Монтажник на електронни компоненти

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: Технически Компоненти България ЕООД

Описание: Подготовка на електронни елементи . Ръчно насищане и запояване на електронни компоненти върху печатни платки. Тестване на електронни платки и продукти. Монтаж в корпуси и окомплектоване. Визуален контрол, етикетиране, маркиране и опаковане. Изпълнение на изискванията за производство и качество на продуктите. Спазване на изискванията на системите за управление на качеството и околната среда

Изисквания към кандидата: Сръчност, прецизност, самостоятелност и отговорност. Концентрация, внимание към детайлите и добро зрение. Техническо образование е предимство. Наличието на производствен опит е предимство. Работа на две смени със седминчна ротация. Първа смяна 06:00ч.-14:00ч., Втора смяна 14:00ч.-22:00ч.

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4343636

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Спасител на Басейн

Местоположение (-я): Видин

Институция/компания: ИМПУЛС ООД

Описание: Хотелски комплекс ИМПУЛС ПАЛАС набира кандидати за длъжността „Спасител“. Потенциалният служител отговаря за установения ред и поведението на посетителите в басейна, като следи за недопускане на инциденти и злополуки. Oбхожда басейните, като следи за действията на посетителите. С особено внимание следи действията на децата. Оказва първа помощ при инциденти в определените му обекти. Следи температурата на водата и на въздуха в басейна. Извършва необходимите дейности по хигиенизация на басейна, влагане на химикали за контрол на качеството на водата, вземане на проби от водата и вписване на извършените дейности в отчетните дневници, работа с помпи, почистване на басейна.

Изисквания за заемане на длъжността: Образователни изисквания за длъжността: средно образование. Задължително да притежава сертификат за професионална квалификация“воден спасител на плувен басейн“и заверен талон за 2018. Добри комуникативни умения. Умение за работа в екип. Възможност да започне работа веднага.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4336213

____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Регионален мениджър – Север - Запад

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: СИТИ КЕШ ООД

Изисквания за заемане на длъжността: Потенциалният мениджър управлява част от офисите в търговската мрежа на компанията. Планира, организира и осъществява контрол върху продажбите в поверения ти район. Определя конкретните задължения и отговорности на екипа си, като структурира работата му според целите на компанията. Подпомага, насочва и мотивира служителите си. Осъществява контрол върху административната работа. Следи за изпълнението на договорните отношения с клиентите.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4365926

_____________________________________________________________________________________________________

Позиция: Оператори в производство

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: ТРЕНКВАЛДЕР ЕООД

Описание: Оператори в производството : (*сглобяване, окачествяване, складиране на електронни елементи)

Изисквания за заемане на длъжността: Сръчност и наблюдателност. Възможност за работа на смени / трисменен режим на работа. Няма изисквания за образование.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363522 _______________________________________________

Позиция: Младши програмист

Краен срок за кандидатстване: няма

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: A Data Pro Ltd.

Описание: Програмистът отговаря за агрегирането на уеб съдържание от дигитални източници - новинарски уебсайтове, блогове и форуми като създава механизмите за извличане на полезна информация. Следи за правилното функциониране на вече обхожданите и добавя нови национални и регионални медийни източници. Участва в създаването на инструменти за подобряване анализа на обхождането, отчетите, времето за добавяне на нови източници, управлението на данни и извличането им. Участва в пробни проекти и дава предложения относно необходимите времеви рамки и ресурси. Следи за появата на нови медийни сайтове и отговаря за планираното им добавяне за агрегация.

Квалификация: Средно образование. Добро владеене на английски език. Работа с XPath, Regular expressions, HTML, Web feeds. Познаване на Scrapy и data scraping технологии е предимство. Интерес в сферата на медиите, обработката и анализа на данни. Умения за търсене и анализ на информация онлайн. Организираност и способност за управление на собственото време и приоритизация на задачи. Внимание към детайла.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4383440

_______________________________________________________________________________________________________

Позиция: Техник Телекомуникационни услуги

Краен срок за кандидатстване: 28 юни 2018г.

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: Българска Телекомуникационна Компания

Описание: Извършва дейности по предоставяне и поддръжка на услугите на компанията - телевизия, интернет и телефон, както и навременно отстранява възникнали технически повреди. Участва в дейности за осигуряване на качествено и ефективно обслужване на абонатите в определения му район. Участва в дейностите на техническия екип по проучване, изграждане, измерване, качествено и ефективно поддържане на услугите и превантивни дейности.

Изисквания за заемане на длъжността: Средно образование (специализиран Техникум ще се счита за предимство). Активен шофьор, категория B с чисто досие. Професионален опит в поне една от изброените области. Познания в работата с LAN мрежи. Познания в работата с Интернет. Познания в областта на националната далекосъобщителна система. Добри компютърни умения. Работа с различни операционни системи. Клиентоoриентираност.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4382084

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Организатор обработка на производствена информация

Местоположение (-я): Враца

Институция/компания: ПРЕДСЕДНИК ЕООД

Описание: ПРЕДСЕДНИК ЕООД е водеща фабрика за производство и търговия със естествени скално-облицовъчни материали.

Изисквания за заемане на длъжността: Умения за работа в екип. Комуникативни умения. Добра компютърна грамотност (MS Office). Качества като лоялност, отговорност, самодисциплина и желание за усвояване на нови знания за продукти и решения. Инженерно образование е предимство.

Задължения и отговорности: Следи отделните етапи на производствените процеси . Събиране и въвеждане на първична производствена информация . Извършва консултации със работниците относно изпълнението на поръчките.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4379891

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: АХАТ ЕООД

Описание: С предимство са хората: с владеене на Английски език; имат опит в сферата на продажбите на електро и ВиК материали; шофьорска книжка категория C;

Нетно възнаграждение 850 лв!

Кандидатствай по тази обява:

https://www.jobs.bg/job/4375176

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски представител

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: ДБ ГЛОБАЛ ООД

Описание: Фирмата е официален представител на водещ български телекомуникационен оператор за региона на Монтана. Търсим да наемем хора на позиция търговски представител във връзка с разширението на дейността ни.

За позицията могат да кандидатстват хора отговарящи на следните изисквания :

Завършено средно образование, добра или много добра компютърна грамотност, желание за интензивна работа с клиенти, умения за работа в динамична среда, отговорност и организираност при изпълнение на служебните задължения, ориентация към постигане на резултати и изразена комуникативност, висока мотивация за работа и развитие;

Длъжността включва ежедневно обикаляне на регион Монтана като се посещават различни малки населени места. По време на инициативата се предлагат продуктите на фирмата партньор.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4367354

_________________________________________________________________________________________________

Позиция: Машинен оператор, металорежещи машини

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: БЕРГ МОНТАНА ФИТИНГИ ЕАД

Описание: Описание на длъжността:работа на металорежещи машини . Нарязване на резба и престъргване на холендрови части. Работи се на три смени, петдневна работна седмица.

Изисквания за заемане на длъжността: образование- средно

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4364097

__________________________________________________________________________________________________

Позиция: Главен готвач в ресторант

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: ХЕПИ ФУУДС ГРУП ООД

Описание: Организира и координира работата в кухнята. Организира и участва в производството на собствена готварска продукция. Спазва утвърдената технология за производство на готварска продукция и рецептите за състава, количеството и качеството на влаганите продукти. Разработва съвместно с управителя менюто, като се съобразява с наличните продукти. Контролира готвачите и кухненските работници за изпълнение на определените менюта. Следи за правилното използване и поддържане на оборудването и инвентара и за санитарно-хигиенното състояние на помещенията. Извършва производствен инструктаж на работниците в кухнята. Изпълнява и други конкретни възложени задачи, свързани с длъжността.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4363366

________________________________________________________________________________________________

Позиция: Регионален мениджър северозападна България

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: НАРИС 47 ООД

Описание: Отговаря за правилното и безпроблемно функциониране на вече работещите обекти; Изготвя графици за работа на служителите в поверения му регион; Отговаря, приема и разпределя доставките на дневна, седмична и месечна база; Тясна комуникира и работи с държавни и общински институции; Изготвя, съгласува и изпълнява точен план за развитие; Контролира и отчита паричните потоци от обектите в поверения му регион.

Основни изисквания:

Висше образование с икономическа специалност се счита за предимство; Отлична работа с основните приложения на Windows; Шофьорска книжа – задължително; Комуникативност; Умения за работа в екип; Лидерски умения.

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4356924

_______________________________________________________________________________________________

Позиция: Стажанти в европейските институции

Срок за кандидатстване: 16 юли 2018 г. – 31 август 2018 г.

Институция/компания: Европейска комисия, изпълнителни агенции на Европейската комисия, Европейска външна служба

Местоположение: Брюксел, Люксембург, Страсбург

Описание: Платен стаж за 5 месеца в Европейската комисия или в някои изпълнителни агенции на европейските институции като Европейската външна служба, или Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия, стартиращ или на 1-ви март или на 1-ви октомври.

Ако бъдете приети на стаж, ще получавате месечен грант от 1176,83 евро, както и възстановяване на пътните разходи. Покриват се също здравните застраховки. Всяка година се приемат на стаж 1300 души.

Кандидатствай по тази обява: https://ec.europa.eu/stages/home_en

 ______________________________________________________________________

 

Позиция: Административен асистент

Краен срок за кандидатстване:

Институция/компания: Външна служба на ЕС

Местоположение: гр. Брюксел, Белгия

Описание: Предоставя ефективна административна подкрепа. Осъществява административни задачи като кореспонденция, поръчка на материали и консумативи, работа с кореспонденция; управление на документация (регистър на входяща и изходяща кореспонденция); организиране на срещи и събития; подготовка на брифинги; организиране на мисии; подготовка на публични речи и др.

Изисквания за заемане на длъжността: Преминат конкурс в ЕPSO CAST или регистриран в базата данни на ЕPSO за тази позиция - https://epso.europa.eu/apply/job-offers_en?keyword=&contract=37&grade=All&institution=101&location=All

Краен срок за кандидатстване: 10 юни 2018 г.

Кандидатствай по тази обява: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/45278/vacancy-notice-contract-agent-fg-ii-%E2%80%93-administrative-support_en

 ____________________________________________________________

 

Позиция: Старши експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г., 17:30

Местоположение (-я): Специализирана администрация / Главна дирекция "Държавни резерви, военновременни и задължителни запаси" / Териториална дирекция "Държавен резерв" - Велико Търново / Отдел "Финансови дейности, административно-правно обслужване и поддържане на складови бази"

Институция/компания: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Описание: Осъществява контрол за спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация,нормативни актове,регламентиращи защитата на класифицираната информация.Организира, осигурява и контролира пропускателния, охранителния режим и техническите средства за охрана,пожароизвестяване и видеонаблюдение.Осъществява процедура по обикновенно проучване.Отговаря за цялостната дейност по пожарно-аварийна безопасност.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56186

___________________________________________________________________________ 

 

Позиция: Главен експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г., 17:30

Местоположение (-я): Специализиана администрация/ Териториална дирекция „Държавен резерв“ – Велико Търново / Отдел „Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите“/ Сектор „Складови бази Дебелец и Габрово“

Институция/компания: Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Описание: Изпълнява задачите и упражняването на контрол по съхранението, опресняването, отчетността и реализацията на лекарствени продукти, медицински инструментариум и болнично-домакинско имущество съобразно нормативните изисквания за ДР и ВВЗ в базата. Осъществява контрол върху изпълнението на договори и заповеди от ДА"ДРВВЗ". Ръководи, организира, контролира и носи имуществена отговорност на зачислените СМЦ -ДР и ВВЗ в складовите помещения в базата Изпълнява задачите и упражняването на контрол по съхранението, опресняването, отчетността и реализацията на лекарствени продукти, медицински инструментариум и болнично-домакинско имущество съобразно нормативните изисквания за ДР и ВВЗ в базата. Осъществява контрол върху изпълнението на договори и заповеди от ДА"ДРВВЗ". Ръководи, организира, контролира и носи имуществена отговорност на зачислените СМЦ -ДР и ВВЗ в складовите помещения в базата

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/10447

 ___________________________________________________________________________________

 

Позиция: Директор на дирекция

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018 г.

Местоположение (-я): Самостоятелни териториални звена / Областна дирекция - Монтана

Институция/компания: Държавен фонд "Земеделие"

Описание: Изпълнява дейности, свързани с административно-стопанското обслужване на областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“. Организира, координира и контролира цялостната дейност по предоставяне на информация за политиката на Държавен фонд „Земеделие“, условията, критериите, изискванията и документите, необходими за финансово подпомагане на земеделските производители в региона; Контролира спазването на правилата за вътрешния трудов ред в Областна дирекция гр. Монтана; Изготвя предложения относно оптимизацията и кадровото обезпечаване на работния процес в областната дирекция;

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56119

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Младши експерт

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018

Местоположение (-я): Специализирана администрация /отдел „Общинска собственост, териториално селищно устройство и местни данъци и такси“

Институция/компания: Общинска администрация – Георги-Дамяново, Монтана

Описание: Надзор, актуване, разпореждане и управление на общинска собственост. Отговаря на молби и жалби съгласно преките си задължения.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56149

_____________________________________________________________________________________ 

 

Позиция: Началник на отдел

Краен срок за кандидатстване: 8 юни 2018

Местоположение (-я): Георги-Дамяново, Монтана

Институция/компания: Общинска администрация – Георги дамяново, Монтана, обща администрация/отдел „Финансова и счетоводна дейност“

Описание: Контролира и координира дейността на служителите в отдел"Финансова и счетоводна дейност" за прилагане правомощията на кмета на община Георги Дамяново, за точно, компетентно и ефективно обслужване на гражданите.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56152

 _______________________________________________________________________________________

 

Позиция: юристконсулт

Краен срок за кандидатстване: 7 юни 2018 г.

Местоположение (-я): Специализирана администрация / Главна дирекция "Социално подпомагане" / Регионална дирекция за социално подпомагане - Враца / Дирекция "Социално подпомагане-Враца" / Отдел "Закрила на детето - Враца"     

Институция/компания: Агенция за социално подпомагане

Описание: Осигурява цялостното правно обслужване на дирекцията "Социално подпомагане"

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56146

__________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Главен секретар

Краен срок: 04.06.2018 г., 17:00 ч.

Местополжение (): Видин

Институция/компания: Регионална здравна инспекция - Видин

Описание: Ръководи, координира и контролира функционирането на общата и специализираната администрации в РЗИ – Видин в изпълнение на законните разпореждания на директора на РЗИ – Видин; организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена; осъществява общ контрол по изпълнението на възложените задачи; утвърждава длъжностните характеристики на служителите; организира извършването на атестацията на служителите; организира и координира дейностите по обучение на служителите в РЗИ; организира и координира дейността по предоставяне на информация на трети лица; организира и отговаря за стопанисването и управлението на ползваните недвижими имоти и движими вещи, предоставени на РЗИ-Видин и следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансовите и материалните средства на инспекцията.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56057

__________________________________________________________________________________

 

Позиция: Инспектор

Краен срок за кандидатстване: 31.05.2018

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: Регионална здравна инспекция - специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол“

Описание: Отговорности по извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56025

__________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Главен инспектор

Краен срок за кандидатстване: 31.05.2018

Местоположение (-я): Монтана

Институция/компания: : Регионална здравна инспекция - специализирана администрация / Дирекция "Обществено здраве" / Отдел "Държавен здравен контрол“

Описание: Извършване на държавен здравен контрол на територията на област Монтана с цел прилагане на националното законодателство. Опазване на общественото здраве чрез ограничаване вредното въздействие на рисковите фактори на средата и подпомагане информирания избор за здравословен начин на живот. Координиране и реализиране на дейности на регионално ниво по международни и национални профилактични програми. Дейности по здравно образование и организационо-методична помощ. Контролна дейност по Закона за здравето. Административно наказателна дейност.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/56024

 __________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Старши счетоводител

Краен срок: 27.05.2018 г., 17:00 ч.

Местополжение (): Видин

Институция/компания: Териториални звена, организирани като дирекции в областни администрации /ОДМВР – Видин, Министерство на вътрешните работи

Описание: Старши счетоводител в сектор „Финансово осигуряване, управление на собствеността и социални дейности“ към отдел „Административен“. Старшият счетоводител подпомага главния счетоводител при осъществяване на текущ и последващ финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на счетоводните документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултатите в тях. Допълнителните задължения на старшия счетоводител са посочени в описанието в линка, посочен по-долу.

Кандидатствай по тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/55909

______________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4309678

_______________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Младши консултант по образование

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4351462

 _________________________________________________________________________________________

 

Позиция: IQOS специалист

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна фирма

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4325462

 ___________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Coca-Cola HBC Bulgaria

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4315296

 ____________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Оператор на поточна линия

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Частна компания

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4314603

 _____________________________________________________________________________________

Позиция: Рецепционист

Краен срок: в описанието

Местополжение (): Велико Търново

Институция/компания: Хотел

Описание: В описанието

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4345253

 ______________________________________________________________________________________________

Позиция: Търговски консултант

Краен срок: В описанието

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: Адеко

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4306241

 _____________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Оператор „Call centre”

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4353069

__________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Агент продажби в „Call centre”

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4331987

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Консултант кредити

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4308559

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4351894

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Позиция: Търговски представител

Краен срок: В линка, посочен в обявата

Местоположение: гр. Видин

Институция/Компания: в линка, посочен в обявата

Описание: в линка по-долу

Кандидатствай по тази обява: https://www.jobs.bg/job/4343521

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Администратори

Начало на процедурата за кандидатстване: 08/03/2018

Краен срок: 10/04/2018 - 12:00(брюкселско време)

Местоположение (-я): Брюксел (Белгия); Люксембург (Люксембург)

Степен: AD 5

Институция/агенция: Институции на ЕС

Вид на договора: Постоянен служител

Кандидатствай по тази обява: https://epso.europa.eu/

___________________________________________________________

Научен експерт по събиране на емидемиологични данни

Краен срок:  22/03/2018 - 23:59(брюкселско време)

Местоположение (-я):  Валета (Малта)

Степен:  FG IV

Институция/агенция: (ECDC) Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията

Вид на договора: Договорно нает служител

Кандидатствай по тази обява: https://ecdc.europa.eu/en/work-us/vacancies

___________________________________________________________________________________________

 

Ръководител на отдел „Корпоративни въпроси“

Месторабота: Париж, Франция

Степен: АD11

Работодале: Европейски орган за ценни книжа и пазари

Вид на договора: Временно нает служител

Кандидатствай по тази обява: https://www.esma.europa.eu/about-esma/careers

___________________________________________________________________________________________

Администратори

Краен срок:  13/03/2018 - 23:59(брюкселско време)

Местоположение (-я):  Валaнсиен (Франция)

Степен:  AD 6

Институция/агенция:  (ERA) Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз

Вид на договора: Временно нает служител

Кандидатствай по тази обява: http://www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/Pages/Call-for-applications-for-posts-o...

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Митнически инспектор

Месторабота: Свищов

Работодател или организация, търсеща служители: Митница Свищов/Митнически пункт Сомовит, Агенция „Митници“

Кратко описание на длъжността: извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно и точно; предоставя на гражданите необходимата информация с оглед защитата на техните законни права и интереси при спазване на нормативните изисквания; извършва дейности, свързани с изпълнение на задачи в областта на митническия надзор и контрол и пряко осъществява митнически надзор и контрол върху въвеждане, напускане/извеждане и транзитирането на стоки за, от и през Република България

Повече за тази обява ще намерите на този линк: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65766

Изисквания и предпочитани качества: област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“, „Технически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Сигурност и отбрана“ с професионално направление „Национална сигурност“

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/for_settlement/65766

 _________________________________________________________________________________________

Директор на дирекция „Финансово стопанска дейност“

Месторабота: Видин

Работодател или организация, търсеща служители: общинска администрация – Видин, Видин

Кратко описание на длъжността: Ръководи, организира, контролира и носи отговорност за дейността на дирекцията. Съгласува и изготвя отговори на писмени запитвания, сигнали, предложения, както и решения по постъпили жалби от компетенциите на дирекцията.

Изисквания и предпочитани качества: магистър; професионална област на висшето образование – право, счетоводство, финанси, публична администрация, икономика; професионален опит – минимум 4 години в областта на счетоводството, контрола, финанситее, правото;

Кандидаствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54524

________________________________________________________________________________________

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ;Месторабота Враца

Работодател или организация търсеща служители: Отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане";Държавен фонд "Земеделие"

Кратко описание на длъжността: oтговаря за счетоводното отчитане на постъпилите и разходвани средства на областната дирекция по финансови линии, отразяващи дейността на фонда; извършва контировка счетоводните документи, съгласно сметкоплана на фонда, аналитично по партиди; следи за разходите по издръжка на областната дирекция и разчетите по финансовите линии в дирекцията и изготвя ежемесечно справки за нередовни длъжници; подписва платежни нареждания; контролира изразходването на средства в областната дирекция и уведомява централно управление при констатирани нарушения

Изисквания и предпочитани качества: висше образование в областта на икономика, счетоводство и контрол; отлична компютърна грамотност; умения за работа със счетоводни продукти; добро владеене на английски език и/или друг работен език на ЕС; минимален професионален опит 1 година;

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54068

___________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ; Месторабота Враца

Работодател или организация търсеща служители: Служба по геодезия, картография и кадастър

Кратко описание на длъжността: Подпомага изпълнителния директор на АГКК; организира дейността на службата; ръководи дейността на служителите в службата; организира въвеждането на данните; организира текущия контрол; участва в приемането на геодезични мрежи; организира създаването на поддържането на техническия архив

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; минимален професионален опит 4 години; управленска компетентност; компютърни умения

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54111

________________________________________________________________________________________ 

НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ; Месторабота Долна Митрополия, Плевен

Работодател или организация търсеща служители: Отдел "Правно-нормативно обслужване"; Общинска администрация

Кратко описание на длъжността: организира, координира и контролира дейностите по управлението на човешките ресурси, законосъобразното издаване на административни актове, правомерното прилагане на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното провеждане на обществените поръчки

Изисквания и предпочитани качества: висше образование, степен магистър; три години стаж в областта на управление на човешките ресурси; компютърна грамотност; познания по Закона за държавния служител и Закона за местното самоуправление и местната администрация

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54061

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР; Месторабота Плевен

Работодател или организация търсеща служители: ОДМВР – Плевен Министерство на вътрешните работи

Кратко описание на длъжността:  организира, ръководи и контролира цялостната дейност в сектора; осъществява административно обслужване на граждани по прием; разработва и предлага варианти за управленски решения на директора; извършва проверка и изготвя отговори на жалби, сигнали, предложения и писма; ръководи административната дейност в сектора по изпълнение на задачите

Изисквания и предпочитани качества: чл. 7 от ЗДСл; висше образование; 3 години минимален професионален опит

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54115

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР; Месторабота Монтана

Работодател или организация търсеща служители: Главна дирекция "Аграрно развитие“, Областна дирекция "Земеделие" - Монтана     

Кратко описание на длъжността:  Участие в извършваната от ОД ”Земеделие” – Монтана дейност в съответствие със  Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника;

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; минимум 2 години професионален опит; компютърни умения - MS Office – MS Word, MS Excel; Internet; шофьорска книжка

Кандидатствай за тази обява: https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/53953

_________________________________________________________________________________________________________

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ; Месторабота Лом

Работодател или организация търсеща служители: Дирекция "Бюро по труда" – Лом, Агенция по заетостта

Кратко описание на длъжността: ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на цялостната дейност на ДБТ; насърчаването и подпомагането на заетостта; професионалното информиране и консултиране; обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на заети лица; посредничеството по информиране и наемане на работа

Изисквания и предпочитани качества: висше образование степен магистър професионален опит минимум 4 години в областите: ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на администрация и/или структурно звено; или ранг III младши; знания в областта на: труда и трудовите отношения; администрацията и служебните правоотношения; пазара на труда и безработицата; икономическия анализ и нормативната уредба

Кандидатствай за тази обява:  https://iisda.government.bg/competitions/competitions_list/competition/54024

 ________________________________________________________________________________________________

РЕГИОНАЛЕН РЪКОВОДИТЕЛ ПРОДАЖБИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТКК БЪЛГАРИЯ ЕООД

Кратко описание на длъжността: отговаря за продажбите и развитието на дистрибуторската мрежа; подпомага работата на търговските представители

Изисквания и предпочитани качества: добри познания за пазара на строителна химия; опит в директните продажби; висше техническо образование и опит на подобна позиция са предимство

Срок за кандидатстване по тази обява: 4 февруари 2018

Възнаграждение: 1400 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4149483

______________________________________________________________________________________________

ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВИТАСЛИМ ООД

Кратко описание на длъжността: презентация на продуктите в аптеки и болнични заведения; работа с фармацевти и лекари; запознаване на клиентите с промоции и нови продукти; изготвяне на отчети и други

Изисквания и предпочитани качества: средно образование, висше е предимство; търговски опит минимум 1 година; компютърна грамотност; опит на подобна позиция е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4152993

__________________________________________________________________________________________________

МЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Berlin-Chemie/A. Menarini Bulgaria EOOD

Кратко описание на длъжността: осъществяване на ежедневни контакти с лекари и фармацевти; обсъждане на лекарствата на компанията; участие в организацията и провеждането на различни научни форуми

Изисквания и предпочитани качества: висше образование-магистърска степен по фармация, хуманна или ветеринарна медицина; свидетелство за управление на МПС

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4135413

___________________________________________________________________________________________________

КРЕДИТЕН ЕКСПЕРТ - БАНКИРАНЕ НА МАЛЪК БИЗНЕС; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Пощенска банка

Кратко описание на длъжността: отговаря за активното търсене и привличане на клиенти; поддържане на контакт с настоящи клиенти; анализира финансовата информация; консултиране на клиенти

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; предишен опит в директните продажби; владеенето на английски език и предишен професионален опит в областта на кредитирането са предимства

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4156408

_____________________________________________________________________________________________________

MЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ФЬОНИКС Фарма ЕООД

Кратко описание на длъжността: развитие и поддръжка на клиентска мрежа; осъществяване на пряка комуникация с лекари и медицински специалисти; провеждане на срещи, презентации и обучения; участие на научни форуми

Изисквания и предпочитани качества: Висше образование – специалност Медицина, Фармация, Химия, Биология или релевантно образование с природо-научна насоченост; предишен опит на подобна позиция минимум 2 години; много добро владеене на английски език и свободна работа с компютър

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147448

________________________________________________________________________________________________________

АКАУНТ МЕНИДЖЪР КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Мобилтел ЕАД/ Mtel

Кратко описание на длъжността: обслужване корпоративните клиенти на компанията; проактивно представяне на нови услуги и програми; изготвяне на отчети за реализирани продажби

Изисквания и предпочитани качества: предишен опит в областта; висше образование; шофьорска книжка, компютърна грамотност и други

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4151174

________________________________________________________________________________________________________

MЕДИЦИНСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БИО СТЕМ ЕООД

Кратко описание на длъжността: посещения на ОПЛ; организиране на регионални срещи; организиране и провеждане на национални форуми; ежедневни пътувания; изготвяне на седмични отчети

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; шофьорска книжка; компютърна грамотност; опит на подобна позиция е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4144326

_________________________________________________________________________________________________________

УЧИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ФОНДАЦИЯ ЗАЕДНО В ЧАС

Кратко описание на длъжността:  преподаване за период от две години в български училища

Изисквания и предпочитани качества: завършено или предстоящо завършващо висше образование; българско гражданство/ разрешение за работа в България;

Кандидатствай за тази обява:  https://www.jobs.bg/job/4129653

_________________________________________________________________________________________________________

 

 ГРАФИЧЕН ДИЗАЙНЕР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВОДСТРОЙ ВТ АД

Кратко описание на длъжността:  създава и разработва графични идеи за рекламни материали; поддръжка на фирмените профили в социалните мрежи; разработва до готов за отпечатване вид необходимата техническа и документация

Изисквания и предпочитани качества: завършено висше образование; отлични комуникационни умения и компютърна грамотност

Възнаграждение: от 640 до 650 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153751

___________________________________________________________________________________________________________

МЕНИДЖЪР - МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ГЕОМАР АГРОТЕХ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържане съществуващата клиентска мрежа; приема запитвания; контролира изготвянето на оферти към клиенти; проследяване развоя на поръчките и плащанията

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо или инженерно образование; отлично владеене на английски; свидетелство за управление на МПС; компютърна грамотност; владеене на други чужди езици е предимство

Възнаграждение: 1000 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147546

___________________________________________________________________________________________________________

ИНСПЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТОПЕКС ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност; изготвяне на техническата документация; проверяване и заверяване на съответствието им с техническите изисквания и норми

Изисквания и предпочитани качества: висше образование в областта; шофьорска книжка; компютърна грамотност; владеенето на английски език и предишен опит по специалността се считат за предимство

Възнаграждение: 1000 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4144261

_______________________________________________________________________ 

ОФИС СЪТРУДНИК; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВИКТОРИЯ ИМОТИ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържане на база данни; публикуване и актуализация на информация в интернет; организиране на административния процес; обработване на документация за предстоящи договори

Изисквания и предпочитани качества: опит в работата с документи минимум 2 години; отлична компютърна грамотност; висше образование; опит в областта на недвижимите имоти е предимство

Възнаграждение: 600 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4141092

_____________________________________________________________________________________________________________

СПЕЦИАЛИСТ ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ПРАЙМ КЕЪР ООД

Кратко описание на длъжността: консултация на клиенти за вида и цени на услуги; посрещане и обслужване на клиенти; води кореспонденция по телефон и мейл

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; владеене на английски език на ниво В2; свободна работа с MS Office

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4140115

______________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Строй Контрол Инвест ЕООД

Кратко описание на длъжността: отговаря за качествено и своевременно изпълнение на задачите; разпределя задачите на работниците; контролира изпълнението и качеството; отчита извършената работа и други

Изисквания и предпочитани качества: висше строително образование; опит минимум 3 години; шофьорска книжка за управление на МПС

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4133183

__________________________________________________________________________ 

СЧЕТОВОДИТЕЛ - ТРЗ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ЕКОПЛОД - БГ ЕООД

Кратко описание на длъжността: администриране на заплати и дейности по назначаване; изготвя служебни бележки и удостоверения; отчитане на болнични и други

Изисквания и предпочитани качества:  висше икономическо образование; едногодишен опит в областта; добра компютърна грамотност; познания за осигурителното законодателство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160475

_________________________________________________________________________________________________________________

МЕНИДЖЪР - МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ГЕОМАР АГРОТЕХ ЕООД

Кратко описание на длъжността: поддържа и разширява клиентската мрежа; приема запитвания и заявки за покупки и продажби; популяризира селскостопанската техника; провежда срещи с колектива за разпределяне на задачи

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; отлично владеене на английски език; компютърна грамотност; свидетелство за управление на МПС; други чужди езици се смятат за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147542

______________________________________________________________________________ 

КОНСТРУКТОР ИНСТРУМЕНТАЛНА ЕКИПИРОВКА; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: АК ПЛАСТРОНИК АД

Кратко описание на длъжността: Активно участие в дейностите по поддръжка на инструментална екипировка; разработка и проектиране на нови изделия; изготвяне на цялостната конструктивна документация и технологията по изработване на инструментите

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование; минимум 3 години стаж по специалността; работа с 3D програми по проектиране (SolidWorks)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138905

_________________________________________________________________________________________________________________________

ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА ООД

Кратко описание на длъжността: организира, ръководи и контролира изпълнението на строителните и монтажните работи; води отчетна документация; изготвя месечни и календарни графици; следи за заявки на материали; контролира качеството на строителството и други

Изисквания и предпочитани качества: завършено висше техническо строително образование или средно специално; опит минимум 2 години на подобна позиция; шофьорска книжка

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138232

____________________________________________________________________________________________________________________________

ЛАБОРАНТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Хрансервизинженеринг АД

Кратко описание на длъжността: изследване на фуражни суровини; контрол на входящи суровини и материали; подготовка на реактиви и консумативи

Изисквания и предпочитани качества:  висше образование : инженер-химик биолог- с предимство, лаборант; опит в индустриалната и промишлена химия; опит с хроматография; работа с MS Office; основни познания по английски език

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4135334

_______________________________________________________________________________________

СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ТП НА НОИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Кратко описание на длъжността:  осъществява дейности по счетоводно отчитане на изплащането на пенсии, парични обезщетения за краткосрочни плащания; разходи от фонд ГВРС; разходи за ПРО; административни разходи и приходи.

Изисквания и предпочитани качества: висше образование

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4132551

 ______________________________________________________________________________________

 

ПРОГРАМИСТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД

Кратко описание на длъжността: работа с PRO ENGINEER

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование с квалификация „Машинен инженер“; 3 години практически опит на подобна позиция; владеене на английски език

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4155257

_________________________________________________________________________________________________________________________

ИНСПЕКТОР, КАЧЕСТВО (ОТК); Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ВСК КЕНТАВЪР-ИЗ ДИНАМИКА ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществява контрол на качеството на произвежданите изделия

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование с квалификация „Машинен инженер“; практически опит над 1 година

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4155248

____________________________________________________________________________________________________________________________

ОФИС АДМИНИСТРАТОР; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Унипетрол ООД

Кратко описание на длъжността: изготвяне на заявки, справки, фактури, водене на кореспонденция с клиенти, доставчици, институции; поддържане на офис документация подреждане, архивиране

Изисквания и предпочитани качества: висше образование (желателно икономическо); 

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4139814

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

РЪКОВОДИТЕЛ ОПЕРАТИВНО-СЕРВИЗНА ДЕЙНОСТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: Евромаркет Кънстракшън АД

Кратко описание на длъжността: ръководи сервизния екип за строителна техника;  Води преговори, изготвя оферти и сключва договори; приема заявки за сервиз; координира дейността на екипа

Изисквания и предпочитани качества: висше техническо образование; опит в управление на сервизна дейност; шофьорска книжка; опитът в ръководене на малък екип е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157296

__________________________________________________________________________________________ 

ИНЖЕНЕР ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ / ЕНЕРГЕТИК; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: МОМИНА КРЕПОСТ АД

Кратко описание на длъжността: изготвяне на енергийни отчети; наблюдава контролно-измервателните уреди и прибори; открива причини за авариите; планиране и изготвяне на ежедневни графици

Изисквания и предпочитани качества: висше инженерно образование – Електроинженер; минимум 5 години стаж по специалността; сертификат за обследване на енергийна ефективност; владеене на английски език; добри компютърни умения

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153762

____________________________________________________________________________________________

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН КОНСУЛТАНТ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БИГ БРОКЕР ЕООД

Кратко описание на длъжността: осъществяване на ежедневен контакт с настоящи и бъдещи клиенти на компанията; изготвяне и издаване на оферти за сключване на застрахователни договори; разширяване на клиентската мрежа

Изисквания и предпочитани качества: завършено средно или висше образование; възраст до 29 години; познания по MS Office

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4149549

______________________________________________________________________________________________

 

СЧЕТОВОДИТЕЛ, ОПЕРАТИВЕН; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: МОМИНА КРЕПОСТ АД

Кратко описание на длъжността:

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование; стаж по специалността минимум 3 години; работа със счетоводна програма „АЖУР“

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4147080

 ______________________________________________________________________________________________

СТАРШИ СЧЕТОВОДИТЕЛ В СЕКТОР ФОУССД КЪМ ОТДЕЛ "АДМИНИСТРАТИВЕН"; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: ОДМВР Велико Търново

Кратко описание на длъжността: подпомага началник сектор; участва в изготвяне на ежемесечни отчети; осъществява счетоводната дейност; осъществява контакти с финансови институции, банки, контролни органи и други

Изисквания и предпочитани качества: изисквания по чл. 7 от Закона за държавния служител; висше образование; 1 година минимален опит или ранг V-младши

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4146494

 ________________________________________________________________________________________________

ИНЖЕНЕР ТЪРГОВЕЦ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: КОВАС ООД

Кратко описание на длъжността: организиране и провеждане на директни срещи с ключови партньори; организиране на оперативни планове; предлагане на енергийно-ефективни продукти за осветление

Изисквания и предпочитани качества: техническо висше образование; компютърна грамотност; свидетелство за управление на МПС; предишен търговски опит в бизнес сектора е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4141262

 _________________________________________________________________________________________________

СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Велико Търново

Работодател или организация търсеща служители: БАЛАНС КОРЕКТ - 2011 ООД

Кратко описание на длъжността: водене на оперативно счетоводство; контакт с банки и данъчни институции; подготвяне на първични и други финансови и счетоводни документи; подпомага главния счетоводител

Изисквания и предпочитани качества: висше икономическо образование;
познаване на счетоводното и данъчното законодателство; английски език е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4139818

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

КОНСУЛТАНТ ПРОДАЖБИ СТОКОВИ КРЕДИТИ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители : UniCredit Consumer Financing EAD

Кратко описание на длъжността: проучване на клиентските потребности; предлагане на гамата продукти на УниКредит Кънсюмър Файненсинг ЕАД;привличане на нови клиенти и други

Изисквания и предпочитани качества: задължително завършено средно образование; настоящо следване или диплома за висше образование се счита за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4128688

______________________________________________________________________________________________

ВАЛУТЕН КАСИЕР; Месторабота Видин

Работодател: ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

Кратко описание на длъжността: извършване на касови и безкасови операции; обмен на лева и валута; изготвяне на ежедневни отчети и справки за касовата наличност

Изисквания и предпочитани качества: средно/висше образование; английски език и опит на подобна позиция се считат за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4133378

______________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В CALL CENTER; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители:  BMB PREMIUM Ltd

Кратко описание на длъжността: работа в сферата на застрахователния бизнес; разговори по телефон с потенциални клиенти; въвеждане на данни

Изисквания и предпочитани качества: владеене на немски език; компютърна грамотност; комуникативни способности; опит в кол център или в директните продажби е предимство

Възнаграждение: от 900 до 1450 BGN (Нето)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4148597

_______________________________________________________________________________________________

 

 

АГЕНТ ПРОДАЖБИ В CALL CENTER; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: ДЕКАЕКСИ ЕООД

Кратко описание на длъжността: комуникация с клиенти по телефон с цел продажби на интернет реклама и сайтове

Изисквания и предпочитани качества: комуникативни умения; добра дикция, аналитичност и инициативност

Възнаграждение: от 700 до 1400 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4152152

СЪТРУДНИК; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: ЧСИ ВИОЛЕТА МЛАДЕНЧОВА ТОМОВА

Кратко описание на длъжността: образуване на изпълнителни дела; работа с деловодна програма; извършване на справки и други

Изисквания и предпочитани качества: висше образование; компютърна грамотност; владеене на машинопис е предимство

Възнаграждение: от 510 до 600 BGN (Бруто)

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4138691

_____________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: SYSCOM TRADING Ltd

Кратко описание на длъжността: работа за водещ телеком в България; отразяване на информация в специализиран софтуер; реализира продажби на продукти и услуги

Изисквания и предпочитани качества: средно образование; добра компютърна грамотност; опит в търговията се счита за предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160712

________________________________________________________________________________________________

ОПЕРАТОР В КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СМАРТ СЪРВИС СЪЛЮШЪНС ЕООД 

Кратко описание на длъжността: реализиране на продажби и предлагане на услуги; отразяване на информацията в система

Изисквания и предпочитани качества: средно образование; компютърна грамотност; опит в сферата на продажбите

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4160702

____________________________________________________________________________________________________

НАЧАЛНИК НА СЕКТОР „АДМИНИСТРАТИВЕН” КЪМ РДПБЗН – ВИДИН ПРИ ГДПБЗН - МВР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители:  ГДПБЗН - МВР


Кратко описание на длъжността:
планиране и ръководене на дейността на сектора; ръководене на изпълнението на конкретни задачи; изготвяне на периодични анализи; координация и контрол на подбора и развитието на служителите и други

Изисквания и предпочитани качества: отговаряне на условията по чл. 7 от ЗДСл; минимална степен бакалавър; 3 години минимален професионален опит или ранг III младши и други

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157499

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: АКТИВ АКАУНТ ЕООД

Кратко описание на длъжността: изготвяне и контрол на документи със счетоводна информация; изготвяне и подаване на данъчни декларации и друга информация към държавни органи; изготвяне на справки;

Изисквания и предпочитани качества: задължителен опит на подобна позиция; компютърна грамотност; умения за работа със счетоводен софтуер е предимство

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4157438

______________________________________________________________________________________

РЪКОВОДИТЕЛ ОБСЕРВАТОРИЯ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: НАЦИОНАЛЕН ИНСТИТУТ ПО МЕТЕОРОЛОГИЯ И ХИДРОЛОГИЯ

Кратко описание на длъжността: отговаря за цялостната работа в зоната на отговорност на обсерваторията; предлага и провежда мероприятия за подобряване работата на станциите; осигурява срочното представяне на материалите с данни и други

Изисквания и предпочитани качества: висше образование степен магистър; специалност „Физика“, „Метеорология“, „География“, „Агрономия“ или друга в областта на техническите науки

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4156931

РЪОКВОДИТЕЛ НА РЕГИОНАЛЕН ОФИС; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: GENERAL BROKER LTD

Кратко описание на длъжността: управление на регионалното представителство на брокера; определяне на потенциални партньори, целеви групи и клиенти; поддържане на клиентско портфолио; комуникация с клиенти и други

Изисквания и предпочитани качества: минимум 2 години опит в работа с клиенти; висше образование; опит във воденето на преговори и презентации

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4154559

ОФИС СЕКРЕТАР; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СДРУЖЕНИЕ ''БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ''

Кратко описание на длъжността: асистиране на ръководния състав; отговаря на телефонни обаждания; изпълнение на секретарски функции

Изисквания и предпочитани качества: владеене на MS Office; работа под конфиденциалност

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4153396                              

ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН АГЕНТ; Месторабота Видин

Работодател или организация търсеща служители: СТАТУС 08 ЕООД

Кратко описание на длъжността: заетост в сферата на застрахователната дейност на длъжност брокер

Изисквания и предпочитани качества: компютърна грамотност; комуникативни умения

Кандидатствай за тази обява: https://www.jobs.bg/job/4150357

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ръководители в бизнес услугите и административните дейности

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик обявява свободно работно място за длъжност „Директор за връзки с инвеститорите“.

Срок на валидност на заявката: 15.01.2018 г.

Място на работа: Населено място към общ. Чупрене, обл. Видин

Трудово възнаграждение: 3000 лв.

Езикови умения: Руски и английски езици

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик

___________________________________________________________________________________________________________________________

Персонал, информиращ клиенти

Дирекция „Бюро по труда“ – Раковски обявява свободно работно място за длъжност „Рецепционист“

Срок на валидност на заявката: 01.01.2018 г.

Място на работа: Населено място към общ. Белоградчик, обл. Видин

Основни отговорности: Обслужване на гости на борда на круизен корабо

Трудово възнаграждение: 900 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Белоградчик

__________________________________________________________________________________________________________________________

Машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство

Дирекция „Бюро по труда“ – Видин обявява свободно работно място за длъжност „машинен оператор, шиене“.

Срок на валидност на заявката: 31.01.2018 г.

Място на работа: населено място към общ. Видин, обл. Видин

Трудово възнаграждение: 460 лв.

Брой свободни работни места: 5

Повече информация: „Дирекция бюро по труда – гр. Видин

___________________________________________________________________________________________________________________________

Касиери, инкасатори и сродни на тях

Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов обявява свободно работно място за длъжността „Инкасатор, плащания“

Срок на валидност на заявката: 31.12.2017 г.

Място на работа: Населено място към общ. Свищов, обл. Велико Търново

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов

____________________________________________________________________________________________________________________________

Друг персонал, зает с търговия

Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов обявява свободно работно място за длъжност „Обслужващ бензиностанция/газостанция.

Място на работа: Населено място към общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново

Срок на валидност на заявката: 31.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов

______________________________________________________________________________________________________________________________

Финансови специалисти

Дирекция „Бюро по труда“ – Кула обявява свободно работно място за длъжност „счетоводител“.

Място на работа: общ. Бойница, обл. Видин

Срок на валидност на заявката: 29.12.2017 г.

Повече информация: „Бюро по труда“ – гр. Кула

________________________________________________________________________________________________________________________________

Общи административни служители

Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Ловеч обявява свободно работно място за длъжност „Технически сътрудник“

Място на работа: Населено място към общ. Свищов, обл. Велико Търново

Срок  на валидност на заявката: 28.12.2017 г.

Трудово възнаграждение: 460 лв.              

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ в гр. Ловеч

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Продавачи в магазини

Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик обявява свободно работно място за длъжност „Продавач-консултант“

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г.

Място на работа: населено място към общ. Белоградчик, обл. Видин

Основни отговорности: продажба на приготвена храна

Трудово възнаграждение: 700 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Белоградчик

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Медицински сестри и акушерки

Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Кула, обявява свободно работно място за длъжност „медицинска сестра

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г

Място на работа: Населено място към общ. Бойница, обл. Видин.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Кула

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Старши експерт по осигуряването

Национален оосигурителен институт, сектор „Краткосрочни плащания“ – Видин, обявява свободно работно място за длъжността „Старши експерт по осигуряването“.

Изисквана степен на завършено образование: Бакалавър

Професионален опит: 2 години

Минимален размер на основната заплата: 700 лв.

Краен срок: 21.12.2017 г. 17:00 ч.

Повече информация: ТП на НОИ – Видин, гр. Видин, ул. Пазарска № 4

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложни специалисти във физическите и техническите науки

Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново обявява свободно работно място за длъжност „Техник, механик“

Място на работа: Населено място към общ.  Велико Търново, обл. Велико Търново

Срок на валидност на заявката: 15.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Преподаватели

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място за длъжност „учител, ресурсен учител“

Срок на валидност на заявката: 21.12.2017

Място на работа: Населено място към общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Трудово възнаграждение: 380 лв.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Началник на сектор

Митница Свищов, отдел „Митническо разузнаване и разследване“, сектор „Административнонаказателни дейности и разследващи органи“, агенция „Митници“ обявява свободно работно място за длъжност „Началник на сектор“.

Област на висше образование: „Социални, стопански и правни науки“ с професионално направление „Икономика“ или „Право“, „Технически науки“

Изисквана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 4 години

Минимален размер на основната заплата: 1400 лева

Краен срок за подаване на документи: 14.12.2017 г.

Повече информация: Самостоятелни териториални звена/Митница Свищов/Отдел „Човешки ресурси, административно обслужване и сигурност“, ул. „Дунав“ 10

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Персонал, водещ счетоводни сметки и документи

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място на длъжност „Касиер, домакин“.

Основни отговорности: снабдяване, съхраняване, стопанисване, събиране на такси – материално отговорно лице

Срок на валидност на заявката: 20.12.2017 г.

Място на работа: Населено място към общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Учители по общообразователна подготовка в средното образование

Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица обявява свободно работно място за длъжност „Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап“

Основни отговорности: преподава английски език в прогимназиален етап

Срок на валидност на заявката: 22.12.2017 г.

Повече информация: Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

__________________________________________________________________________________________________