Печат

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Фронт офис" 

Степен: Функционална група III

Място: Стохлолм, Швеция

Институция/Агенция: (ECDC) European Centre for Disease Prevention and Control

Срок за кандидатстване:  17.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Обществени поръчки" 

Степен: Функционална група III

Място: Франкфурт, Германия

Институция/Агенция: (EIOPA) European Insurance and Occupational Pensions Authority

Срок за кандидатстване:  17.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Експерт "Информационни и комуникационни технологии" 

Степен: Функционална група IV

Място: Талин, Естония

Институция/Агенция: (EU-LISA) European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Срок за кандидатстване:  10.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Експерт подкрепа ИТ 

Степен: Функционална група II

Място: Рига, Латвия

Институция/Агенция: Agency for Support for BEREC (BEREC Office)

Срок за кандидатстване:  10.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Работа в институциите на ЕС

Позиция: Експерт "Климатични промени" 

Степен: Функционална група IV

Място: Копенхаген, Дания

Институция/Агенция: (EEA) European Environment Agency

Срок за кандидатстване:  10.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Софтуерен специалист

Степен: Функционална група IV

Място: Хага, Нидерландия

Институция/Агенция: (Europol) European Union Agency for Law Enforcement Cooperation

Срок за кандидатстване:  07.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: експерт "Политики"

Степен: Функционална група IV

Място: Париж, Франция

Институция/Агенция: (EBA) European Banking Authority

Срок за кандидатстване:  05.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: административен асистент

Степен: Функционална група III

Място: Будапеща, Унгария

Институция/Агенция: (EIT) European Institute of Innovation and Technology

Срок за кандидатстване:  05.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: експерт "Човешки ресурси"

Степен: Функционална група III

Място: Талин, Естония

Институция/Агенция: (EU-LISA) European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Срок за кандидатстване:  04.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Работа в институциите на ЕС

Позиция: асистент "Човешки ресурси"

Степен: Функционална група III

Място: Амстердам, Нидерландия

Институция/Агенция: (EMA) European Medicines Agency

Срок за кандидатстване:  03.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: юрист 

Степен: Функционална група IV

Място: Люксембург

Институция/Агенция: (EuroHPC) European High Performance Computing Joint Undertaking

Срок за кандидатстване:  02.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Работа в институциите на ЕС

Позиция: ИТ специалист 

Степен: Функционална група IV

Място: Люксембург

Институция/Агенция: (EuroHPC) European High Performance Computing Joint Undertaking

Срок за кандидатстване:  02.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Комуникационен асистент

Степен: Функционална група III

Място: Люксембург

Институция/Агенция: (EuroHPC) European High Performance Computing Joint Undertaking

Срок за кандидатстване:  02.01.2022

Кандидатствайте тук:Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: асистент "Човешки ресурси" 

Степен: Функционална група III

Място: Люксембург

Институция/Агенция: (EuroHPC) European High Performance Computing Joint Undertaking

Срок за кандидатстване:  02.01.2022

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: IT експерт

Степен: Функционална група IV

Място: Валета, Малта

Институция/Агенция:  (EASO) European Asylum Support Office

Срок за кандидатстване: 21.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Услуги" 

Степен: Функционална група IV

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция: Eвропейска комисия 

Срок за кандидатстване: 17.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: IT специалист

Степен: Функционална група II

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция:  Европейска комисия

Срок за кандидатстване: 17.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: IT асистент 

Степен: Функционална група III

Място: Валета, Малта

Институция/Агенция: (EASO) European Asylum Support Office

Срок за кандидатстване: 17.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Работа в институциите на ЕС

Позиция: Проектен съветник 

Степен: Функционална група IV

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция: (REA) Research Executive Agency

Срок за кандидатстване: 16.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Проектен съветник 

Степен: Функционална група IV

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция: (REA) Research Executive Agency

Срок за кандидатстване: 14.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Длъжност, звено, административна структура: Експерт по осигуряването

Самостоятелни териториални звена / "Териториално поделение" - Велико Търново / Отдел "Краткосрочни плащания и контрол" - Велико Търново / Сектор "Контрол по разходите на ДОО" - Велико Търново

Национален осигурителен институт

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Организира и участва в процеса по приемане, съхраняване и използване на документация от прекратени осигурители, без правоприемник. Извлича и обработва данни за издаване на документи за осигурителен стаж и осигурителен доход.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален размер на основната заплата определена за длъжността – 1000.00 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 16.12.2021

-------------------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт

Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осигурява нормалната работа на хардуерните и софтуерните системи, нужни за нормалната работа на служителите работещи с компютърна техника. - Осигурява, поддържа и съхранява локална база данни на РИОСВ-Враца, съдържаща информация за наблюдаваните и контролирани от инспекцията компоненти на околната среда; - Осигурява функционирането на компютърните мрежи и системи, и тяхната защита; - Отстранява дефекти и възникнали проблеми по функциониране на информационното осигуряване; - Подготовка , конфигуриране и поддържане на компютърни работни места . Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Краен срок: 15.12.2021                                  

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

-------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт

Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол. - Извършва проверки по сигнали, жалби и други. - Отговаря за провеждане на процедурите по Глава седма, Раздел втори от Закона за опазване на околната среда. - Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол. - Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от директор на дирекция, директор на РИОСВ-Враца свързани с дейността на дирекцията.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 15.12.2021

------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт

Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществява превантивен, текущ и последващ контрол на оператори с издадени комплексни разрешителни и по компоненти и фактори на околната среда. Контролира изпълнението на предписанията, дадени при извършения контрол. - Извършва проверки по сигнали, жалби и други. - Отговаря за провеждане на процедурите по Глава седма, Раздел втори от Закона за опазване на околната среда. - Изготвя експертни становища. Поддържа база данни на обектите, подлежащи на контрол. - Изпълнение на други задачи от текущ характер, възложени от директор на дирекция, директор на РИОСВ-Враца свързани с дейността на дирекцията.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 15.12.2021

---------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт

Регионална инспекция по околна среда и водите - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Осъществяване на текущ и последващ контрол за прилагане на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за управление на отпадъците (ЗУО); - Осъществяване на текущ контрол и последващ контрол по изпълнението на поставените условия и мерки в издадените разрешения за дейности с отпадъци и регистрационни документи по ЗУО.

Изискана минимална степен на завършено образование: Професионален бакалавър

Минимален размер на основната заплата: 710 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 15.12.2021

-----------------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Младши експерт

Областна администрация - Видин

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Длъжността „младши експерт“ отдел РРУПП в дирекция АКРРДС, е свързана с провеждане на държавната политика в областта; подпомагане процеса на стратегическо планиране за развитие; координиране на работата на органите на изпълнителната власт и на техните администрации на територията на областта и взаимодействието им с местната власт; осигуряване на съответствие между националните и местните интереси; подпомагане процеса на разработването и изпълнението на областни стратегии и програми за регионално развитие;

Допълнителни умения и квалификации: Добра компютърна грамотност; Английски език.

Минимален размер на основната заплата: 820 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 14.12.2021

---------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Главен експерт

Областна администрация - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Да подпомага дейността на дирекцията в областта на отбранително-мобилизационна подготовка, регистратура за класифицирана информация, военни паметници.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 години

Специфични изисквания за длъжността: Да притежават или да получат разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво на сигурност „Секретно“. Съгласно чл. 10д, ал. 4 от ЗДСл, актът за назначаване се издава в 14 - дневен срок от получаването на разрешението за достъп, когато не е представен такъв документ.

Срок за кандидатстване: 13.12.2021

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Главен експерт

Областна администрация - Враца

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Да подпомага дейността на дирекцията за постигане на стратегическите цели на администрацията в областта на защита на населението при бедствия, обществен ред и безопасност на движението по пътищата.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 2 година/години

Допълнителни умения и квалификации: компютърна грамотност; познания на нормативната уредба, касаеща дейността; работа със специализиран софтуер;

Минимален размер на основната заплата: 872 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 13.12.2021

------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Административен асистент

Степен: Функционална група II

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция: (SHIFT2RAIL) The rail joint undertaking

Срок за кандидатстване: 13.12.2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Длъжност, звено, административна структура: Старши експерт

Общинска администрация - Видин, Видин

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика: Изпълнението на длъжността старши експерт "Общинска собственост и контрол на договори" е свързана с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с обработка на документи във връзка с дейността отдел „ПНОУС“ на съответната администрация, с предоставянето на административни услуги, с поддържането на регистри и бази данни, с извършването на дейности във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията. Старшият експерт носи пряка отговорност за извършваните от него действия във връзка с изпълнението на длъжността.

Изискана минимална степен на завършено образование: Бакалавър

Минимален професионален опит: 1 година/години

Допълнителни умения и квалификации: компютърни умения: MС Office пакет; аналитична компетентност, ориентация към резултати, комуникативна компетентност, умение за работа в екип; познаване на нормативната база, регламентираща дейността;

Минимален размер на основната заплата: 650 лв.

Кандидатствай по тази обява: Информация за конкурс (government.bg)

Срок за кандидатстване: 13.12.2021

---------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Финансов астистент

Степен: Функционална група II

Място: Вилнюс, Литва

Институция/Агенция: (EIGE) European Institute for Gender Equality

Срок за кандидатстване: 10.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Човешки ресурси" 

Степен: Функционална група IV

Място: Будапеща, Унгария

Институция/Агенция: (EIT) European Institute of Innovation and Technology

Срок за кандидатстване: 10.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Човешки ресурси" 

Степен: Функционална група IV

Място: Будапеща, Унгария

Институция/Агенция: (СINEA) European  Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Срок за кандидатстване: 10.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Работа в институциите на ЕС

Позиция: Специалист "Проекти" 

Степен: Функционална група III

Място: Брюксел, Белгия

Институция/Агенция: (СINEA) European  Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency

Срок за кандидатстване: 10.12.2021

Кандидатствайте тук: Job opportunities | Careers with the European Union (europa.eu)